2013. május 25., szombat

Erő és egyensúly

(ajánlom ezt a kis eszmefuttatást végigküzdeni, - különösen mert pont a minap ütötte fel a fejét némi vicces "hím-soviniszta" felhang, - s bár nem rezgek minden sorával, különösen azzal a sugallattal, ami Istent férfi princípiummal "ruházza" fel, de azért a rávezetések és a gólok intelligensen elbűvölőek - M.)


Férfi princípium (Erő és egyensúly) 

Amint a korábbi bejegyzésekből már kitűnhetett, úgy általában a jelenkori „tudományt” nem értékeljük magasra. Méghozzá remélhetőleg nem az ostobaság olyan kézenfekvő motivációja miatt, mely a helyzet leegyszerűsítése végett bármit szívesen leértékel annak ismerete nélkül, hanem alapos, a tudományon kívüli, a tudományt is magába foglaló okkal. Ezzel együtt ismerjük a tudomány néhány olyan megnyilvánulását, melyek érintenek lényegi kérdéseket, bár következményrendszerük nem feltétlen végiggondolt művelőik részéről. Ilyen lényeget érintőnek gondoljuk a fizikában a termodinamika második főtételét, mely szerint: Spontán folyamatok esetében a magukra hagyott rendszerek entrópiája csak növekedhet. Kissé közérthetőbben ugyanez: „Egy magára hagyott termodinamikai rendszerben az intenzív állapotjelzők eloszlása homogénné válik, vagyis a rendszer egyensúlyi állapotba kerül.”

A tétel jelentését nem igazán tökéletes hasonlattal körülbelül úgy kell elképzelni, mintha vennénk egy ma nyüzsgő világvárost (pl. NY), amiből valamitől (pl. egy neutronbomba) minden élőlény kivész, majd erről az elhagyott városról egy panoráma fényképezőgéppel, adott helyről 10 évenként pillanatfelvételt készítve, mondjuk százezer év után gyorsított filmként lejátsszuk az összegyűlt képeket. A filmen az eredetileg toronyházakkal sűrűn szabdalt terület folyamatos kiegyenlítődését figyelhetnénk meg, mígnem egy homoksivatag látványa tárulna elénk. Vagyis, külső ok hiányában (pl. egy hangyaboly), csakis kiegyenlítő folyamatok működhetnek, és a terület homogenizálódik. Bármilyen inhomogenitás megjelenéséhez külső okra van szükség.

Az olvasási irány szerint az entrópia nő

Ezen a ponton aztán neki lehet állni erősen gondolkozni, mivel bár a törvény igaz, világunk pedig a tudomány állása szerint „magára hagyott”, mégis erősen inhomogén – akkor ennek vajon mi lehet az oka. (?)
Nagyvonalú és koncepciózus válasz persze nincs, a hívő materialisták a meglehetősen nevetséges ősrobbanás elméletük mögé bújnak, mintha az a lényeg kikerülésén kívül bármire válasz lehetne. Mindenesetre, bármily közönséges vallási elemekből épül is az ősrobbanás-hit, vitázni nem olyan egyszerű és nem is érdemes vele, mert a részletek irányában mindig lehet kibúvókat találni, gravitációra vagy magerőkre, esetleg féregjáratokra hivatkozással. Ettől még a termodinamika második főtételét egy fontos eredménynek tartjuk, ami éppen egyszerűsége és átgondolható következményrendszere miatt feszegeti az anyagi szemlélet határait. A benne felbukkanó paradoxon (mitől keletkeztek inhomogenitások, az egyébként magára hagyottan, csak homogenizálódásra képes anyagi rendszerben?) nem csupán egyes tudományosnak tartott téziseket, hanem magát a kiinduló világmodellt kérdőjelezi meg.
Vannak persze egészen más világmodellek is, mint amiből a „tudomány” jelenleg kiindul, s mint amiket ugyanez a „tudomány” sajátságos, önmaga számára létrehozott pozíciójából fakadóan tudománytalannak minősítve lesajnál. Példának okáért a metafizikának van megoldása a termodinamika második főtételének paradoxonára, jóllehet ez a megoldás a materialista világmodellen kívülre esik. A vonatkozó metafizikai állítás a következőképpen hangzik: „Minden, ami van, akarat által van.
– Megint lehet gondolkozni!
– Ne tessék mindjárt olyan viszonylagosan felszíni absztrakciókhoz menekülni, mint „Isten”! Ha van rá mód, érdemes kissé elvontabb szinten tartani a problémát. És ha a tételben szereplő „akaratot” kényszeresen nem rendeljük hozzá Isten (népszerűen) konkrétumnak tekintett, egyébként absztrakt fogalmához – akit a közgondolkodás a rendszeren (anyagi rendszeren) kívüliként értelmez – akkor legalább elméletileg feltárulhat egy olyan világmodell lehetősége, melyben az akarat, méghozzá az eredeti, őseredeti teremtő akarat nem feltétlen rendszeren kívüli.
Ezzel pedig eljutottunk a férfi princípium lényegéhez. A férfi princípium lényege az akarat. (A teljességben adott, méghozzá öröktől fogva teljességgel adott a férfi princípium akaratának tárgya, ami nem más, mint a női princípium. A női princípiumról azonban nem nyilatkozunk, mert arról a nők lennének illetékesek nyilatkozni. Ők viszont lényegük folytán hallgatnak. A nők lényegüket tekintve nem beszélnek, csak vannak. És gyönyörűek.)

– Na ugye!

A modernitás kultúrája önmagát fejlettnek, a valaha létezett legfejlettebbnek tételezi. Nem úgy mi, akik ha nem is a lehetséges legfejletlenebbnek, de a tökéletes kiüresedés felé jó úton járónak látjuk. Ez a kiüresedési folyamat két oknál fogva is indokoltan vetődik fel egy olyan gondolatmenetben, ami az entrópia lényegének megfogalmazásától indult:
1. A kiüresedés lényegében azonos azzal a homogenizálódással, mint ami a magára hagyott anyagi rendszer esetében történik. A teljes homogenizálódás esetén beáll a semmi, azaz amiben addig jelleg, íz, megkülönböztethető forma volt eltűnik, üressé, jelentésnélkülivé válik. (Folyamatban a jelleggel rendelkező nemzetek egybemosása, a férfi és női jellegek egybemosása, az egészségesség és fogyatékosság egybemosása…)
2. Mivel az embernek, mint önazonos és önműködő lénynek szükségszerű tartozéka az „akarat” (különben megszűnik), a homogenizálásához vezető legbiztosabb út az akaratának minimalizálása. Az akarat minimalizálásának egyszerű módszere, ha mindazt a vágyat, amire az akarat irányulhat, külső aktivitás eleve kielégíti, vagy eredménnyel hiteti a kielégítettségét. Viszont az ember vágyát eleve kielégítő, vagy látszólagosan kielégítő aktivitás szintén csakis „akarat” eredménye lehet. Tehát az ember jelenlegi homogenizációja egy akarat következménye (nem véletlen vagy vak végzet).
A homogenizáció kultúrájával ellentétben korábban léteztek olyan kultúrák, melyek az emberi akarat működtetésére épültek, jóllehet éppen azért beszélhetünk esetükben „kultúráról” (azaz művelésről), mert az akarati megnyilvánulások számára olyan belső szabályozási rendszert hoztak létre (erre is irányult az akaratuk), ami az élet irányába mutató tudatos megnyilvánulásokat támogatta a kontrollálatlan spontaneitás ellenében. Ilyen belső szabályrendszer a japán kultúrában a bushido.

Bushido

A bushido alapelvei: egyenes jellem és igazságosság; bátorság és kitartás; jóindulat és együttérzés; méltányosság és előzékenység; igazmondás és őszinteség; becsület (korábban: arc); hűség; önuralom. Az egész társadalom működésére döntő hatást gyakoroló szamurájok akaratának nemessége tehát csak a fenti értékek szolgálatában nyert elismerést.
Különösen érdekes az entrópia szempontjából a „becsület” fogalma, melyre csak újkeletű japán szó van, és régebben helyette az „arc” fogalom volt használatban. Értelemszerűen, ha valaki elveszti a becsületét, az arcát, vagyis a bárki mástól megkülönböztethetővé tevő karakterét veszíti el. Nem véletlen a régi kultúrákban a becsületre helyezett rendkívüli hangsúly, és nem véletlen a „becsületnek” az arctalan modernitásból való kikopása.
Amennyiben megfelelő mélységben számot vetünk a bushido értékrendjével, bizony egyértelművé válik, hogy a férfi princípium esszenciáját, az akaratot rendkívüli szigorral szabályozza. A homogenizálódó modernitásban ilyesféle szigor jelenléte már csak a mítoszok szintjén lehetséges. A valóságban a szülői pofontól a halálbüntetésig bezárólag álhumanisták homogenizációs akaratának emberjogi kereszttüzét váltaná ki.

Ezek itt férfiak

Jellemző, ahogyan Az utolsó szamuráj c. film látszólagosan pozitív emléket állít a XIX. sz. végén funkciójukat vesztett és pusztulásra ítélt szamurájoknak. Egyrészt a tiszta japán környezetbe becsempészi az „amerikai hőst” (nyilván a motívum szimbólumértékén, tudattalan szinten igazolva a modernitást a tradícióval szemben), másrészt az események forgatagában a hős „társává” váló japán nő szájába adja a modernitásba rejtett nyálas gyávaság önigazoló igéit: „A gyerekeknek nehéz elfogadni a szamurájéletet.” – mintha a szamurájéletet mintegy értelmetlenül kellene elfogadni egy gyermeknek, az amúgy jó szórakozást ígérő „élet” helyett.
Ráadásnak a gyermek is megszólal, mint aki legalkalmasabb a nézővel meghaladhatatlanul mély bölcsességeket közölni: „Apám azt tanította, hogy csatában meghalni dicsőség.
Mire a főhős még bölcsebb válasza: „Ő ebben hitt.
Tehát minden relatív, apád olyan tökkelütött volt, hogy ebben hitt, de ne félj kölök, neked már nem kell elfogadnod a szamurájéletet. Vár rád a mozi, a televízió, és egyébként a Coca Cola az igazi. A nagyságról és erényről szóló szózatot, rejtett agymosó motívumokkal megspékelve pedig párnázott karosszékből nézheted popkorn majszolása közben.

A tömeg a parton csak hozzávetőlegesen érzékelhető
Maradhatnánk is ennyiben ezzel a gyönyörű, pesszimista kicsengéssel, de különös módon az egész cikk megírásának van egy apropója, és ez az apropó nem negatív. A hétvégén volt ugyanis Győrben a Kajak-kenu Maraton Magyar Bajnokság. Tartozik ehhez még egy kis kifejtés – ha van türelme az olvasónak – mert esetleg a „férfi princípium” és az elvontan értelmezett „akarat” által szimbolizált univerzum összetársítása a „popzene”, „munkahely”, „sport” és „emberi jog” világával, nem feltétlen egyszerű az utóbbi evidenciáin tenyésző elmének. Mégis, megpróbálunk itt elhelyezni néhány olyan impulzust, ami azért érzékeltetheti, hogy ha szűk territóriumra bezárva is, de azért még mindig fellelhető olyan mozgástér, amiben csakis azoknak az értékeknek a mentén lehetséges a létezésben megragadni, melyek a hagyományban öröknek bizonyultak. – Nos, egy ilyen szűk territórium a kajak-kenu sport.
Bemelegítésnek emlékeink közül mindjárt felidézünk egy néhány éve a televízióban látható riportot egy versenyfutamot követően, ahol is előkelő helyre vártuk (a riporterrel együtt) egyik neves férfi versenyzőnket (nevét szemérmesen elhallgatjuk), aki nem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket. A riporter persze az eset élét simítandó tudakolta a kudarc okát, felkínálva a lehetőséget egy szofisztikált mentegetőzésre, olyasmire, ami az élet minden más területén már szocializációs normatívaként várható, sőt hovatovább elvárható. Válaszként azonban olyan tőmondatot kapott, aminek kultúraidegen egyszerűségétől egészen zavarba jött: – A másik jobb volt.
Nincs szépítés. Tárgyszerűség van. Egy férfihoz egyedül ez illik. (Csak hol vannak még férfiak?)
– Persze, nem egyformák az emberek (a férfiak) ebben a sportban sem. Azonban a kajak-kenu, mint feladat, nemigen hagy teret másnak, mint a kíméletlenül őszinte tárgyszerűségnek. Először is be kell ülni (térdelni) egy lélekvesztőbe, amibe éppen befér az ember alfele. Ebben a lélekvesztőben aztán a legkisebb helytelen mozdulat, és lehet úszkálni az évszaknak megfelelő hőmérsékletű vízben. A víz pedig mindenkor és mindenkinél kijózanítólag hat. Nincs mit magyarázni. Ha van bátorságod visszaülni a hajóba és újra megkockáztatni a „kijózanodást”, akkor van esélyed kajakozni, és nem fogsz, mert nem is kell magyarázkodnod. Sőt, hatalmas élményhez juttat, ha uralod a hajót. Aki viszont nem képes feldolgozni az első néhány kísérlet kudarcát, vagyis nem ő győzi le a félelmét, hanem a félelme győzi le őt, az elmenekül.
Távolról nézve talán egyszerűnek tűnik a kajakozás. A hajó két oldalán huzigáljuk a lapátot, és haladunk előre. A valóságban sok év munkájával csiszolódik harmonikussá az a mozgás, ami egyrészt minden pillanatban tökéletes egyensúlyt jelent, másrészt maximalizálni képes az összes kifejtett erő haladás irányú eredőjét.
Erő és egyensúly.

Küzdelem

A legnagyobb klasszisok is folyamatosan csiszolják a stílusukat. Mindehhez soha nem lanyhuló akarat kell, bátorság, önfeláldozás, kitartás, hűség… (soroljuk(?) – ld. bushido). Egyébként jön a magyarázkodás, és annak következtében a lecsúszás.
Ráadásul a jelenségnek a maga szimbolikus teljességében van egy önmagán túlmutató metafizikai értelme. A tökéletességre csiszolt férfi princípium (akarat) egy lélekvesztőben, teljes kiegyensúlyozottsággal halad a vízen, ami pedig (mármint a víz) a női princípium tiszta manifesztációja a fizikai térben. [sic: …Habár fölűl a gálya, / S alúl a víznek árja, / Azért a víz az úr! P.S.]

Kenusok
Szóval Magyarországon (híres Kismagyarországon) az átkosban elkezdett virágozni ez a férfi princípium tiszta megnyilvánulását megkövetelő sport. Különös módon egészen nagy tömegeket mozgatott meg, s akik alaposabban belekóstoltak, később sem tudtak elszakadni tőle. Az ember kiöregedhet a versenysportból, túljuthat ereje teljén, egyre lejjebb adja, de ha bele is kényszerül a folyamatosan romló egyensúlyozási képességek miatt szélesebb hajóba, akkor is ott munkál a már kiölhetetlen akarat, és bizony a Dunán meg a Tiszán végelgyengülésig szántják a habokat az örökre fiatal lelkű öreglegények.
Azért persze ide is betört a „modernizmus”, különös tekintettel azokra a csodaszerekre, amik viszonylag kevesebb munkával kecsegtetnek jó eredményeket elérni. – Ugye, a megúszás lehetősége! Megúszni az önfeláldozást, megúszni a szenvedést…  Hígul a sport, folyamatosan romlanak az eredmények, szűkül az utánpótlás. De egy olyan nagy seregszemle, mint a hétvégi maraton, ahol minden korosztály képviseltethette magát, a gyermekektől (10 évesek a legfiatalabbak) a legidősebbekig (a korelnök az idén 88 éves) – tessék nézni, még mindig tömeget hoz össze. Pedig akik ezeken a képeken láthatók, azok szinte mind versenyzők, kizárólag nézőként csak egy-egy családtag jelenik meg.
Van még reményünk. Fogynak ugyan, de vannak még Kismagyarországon férfiak. Egyikük-másikuk áthajózik a túli vizekre: leadta a szerelést – mondják az ittmaradottak. De a fiatalok előtt egyenes gerinccel még mindig megállnak olyan egyéniségek, akik tiszta akaratával és megkérdőjelezhetetlen teljesítményével szemben csak elnémulni lehet.
Feró bácsi kettesben elől (1950-es évek) Feró bácsi ma (88 éves)

Feró bácsi vízen

Forrás: http://paradigmaallaspont.blogspot.hu/2013/05/ferfi-principium-ero-es-egyensuly.html

(így a végére érve ennek a művelt okoskodásnak - melyhez hasonlót az életben nem tudnék összedobni -, azért csak hozzáteszem: ha a férfi minőség dominálna, akkor erő és akarat ugyan lenne (láttunk már kék-zöldre vert nőt ugyebár), de egyensúly még véletlenül sem, azért ez gondolom belátható, mint ahogy az is, hogy pont a női minőség erősödésével kezd valamiféle egyensúly körvonalazódni, és kezdünk végre kikecmeregni abból a "kinek nagyobb a farka" katyvaszból, amit oly ügyesen hoztak létre nekünk a rendszerfenntartó "programozóink". Persze lehet hogy én nem értettem meg az írás esszenciáját. És meg kell valljam, bennem is megfordult már olyan gondolat, hogy egy gyermek fogantatásánál és világrahozatalánál az anya biztosítja az anyagot (testet), viszont az apa "fújja" belé a szellemiséget (az akaratot) - ez szerintem később, a nevelésnél is kiütközik, az anyáknak az a fontos, hogy "egyél már!", az apák inkább játszani és beszélgetni szeretnek a gyerekükkel. Az mondjuk tény, hogy rettentően homogenizálódik a társadalmunk, ami egyfelől nem biztos, hogy jó - ahogy megboldogult nagyanyám mondta: "telet a nyártól, fiút a lánytól, nem lehet megkülönböztetni a végén" - azonban hogy ezzel hová akar kilyukadni a Teremtés, az számomra rejtély... :) - M.)

57 megjegyzés:

 1. Panka te:)

  Sajnos nem estem neki, marmint nem szabad nem szabad aaaah; csak jol esett volna, az also reszemnek, foleg ha szabadna, aah mindegy
  huuh hagyjuk.

  Istenem az a 2 perc be csudas lett vooona:)

  VálaszTörlés
 2. Ja hogy itt folytatjuk? Rendi! :D

  Gondolj csak bele: 2 perc élvezetért cserébe egy életen át magyarázkodhatsz - ha kiderül. Ér ez ennyit az alsó fertályodnak?? :D
  Panka.

  u.i.: a cikk nagyon magas szellemi szintet dönget, és azt hiszem valami ilyesmit szeretett volna Bastian is kifejezni az Antikrisztina filmkritikájával...... de még emésztenem kell.

  VálaszTörlés
 3. Bámulatosan áthoztátok az ívét az előző cikk beszélgetésének! Köszi és gratula!!! :)
  (bár kétséges, hogy a törzsközönségen kívül bárki is értené, aki nem olvasta az ottani flémet)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Valóban áthozták.
   Hogy mi jutott az eszembe?A vonal meg a szine.Ha mán erről az oldalról meg a témáiról van szó.
   Az eredeti cikkről minden esetre Bastian tökéletesen észrevette "honnan" is fúj az a szél.És ezt nem lehet elkerülni,egyre jobban nem.
   De ha már itt tartunk http://www.origo.hu/filmklub/blog/kritika/20130525-nyaljal-kekhaju-lany-blue-is-the-warmest-colour-la.html
   a.n

   Törlés
 4. Valóban színvonalas írás.
  Véleményem szerint a két nemiség mögötti tudati minőség ugyanaz.
  Viszont az állandóan kényszeresen ismétlődő cselekedetek között van különbség, ami a 3D-s konfiguráció különbsége. Nyilván, ha valakit kiherélnek attól még tudatilag ugyanaz az ember marad, viszont már nem lesz kedve kefélni, azaz az erre irányuló kényszeres cselekvései megszűnnek.

  Az biztos, hogyha a társadalom homogénné válik ilyen szempontból is (mindenki eunuch lesz, mind testi, mind szellemi értelemben), akkor olyan mértékben elveszíti létezésének motorját, hogy szinte biztosra vehető a teljes széthullás és megsemmisülés (mivel semminek nem lesz már értelme).

  A cikk írója ettől függetlenül számomra meglehetősen gyanút keltő (ettől még ez a cikke jó).

  A másik cikkét elolvasva viszont olyan "gyöngyszemeket" találtam, ami mellett nehezen tudok jó érzéssel elmenni. Itt ugyanis "zsidó fajelmélet" legtisztább, teljesen leplezetlen formájával állunk szemben. Itt ugye arról a "szűk, írástudó közegről" van szó, akik a Bibliát írták, akik nem az eszkimók és nem is az ausztráliai őslakosok :)).

  "Pediglen, ezek szerint egy nagyon szűk csoport, néhány írástudó képes volt olyan feladványt megfogalmazni a Biblia lapjain, mely mintegy kétezer éven keresztül szinte teljesen lekötötte az európai gyökerű kultúra tömegeinek szellemi energiáit. Ez a tény pedig csakis azon szűk kör és az európai gyökerű tömegek szellemi szintje közötti nehezen megfogalmazható minőségi különbségként fogható fel."

  "Hát azért az az elme, amelyik képes a többi elme által ennyire megkérdőjelezhetetlen konstrukciót az asztalra tenni, mégiscsak tud valamit! Tud valami olyant, amit a többi elmének akár saját magáról, akár bárki emberfiáról feltételezni sem lehetséges. Mindenesetre, ha így közelítünk a kérdéshez, rendkívül figyelemre méltó képet kapunk egy társadalom működtetőinek és elszenvedőinek akár létszámbeli, akár értelmi viszonyáról. Amint látható, egy egészen csekély lélekszámú réteg, összesen talán néhány száz fő (egyáltalán nem a látható kiváltságosokról van szó) szellemében magasan fölötte áll a tömegeknek, és gyakorlatilag évezredekre képes annak hitét és célját meghatározni, ha tetszik az orránál fogva vezetni, ha tetszik a médiumává tenni. "

  Csak az a "bibi", hogy itt valójában nem azoknak a "zsenialitásáról" van szó, akik a Bibliát fizikálisan megírták, hanem a mögöttük álló entitásokról. De azért szép próbálkozás volt a zsidó felsőbbrendűség bizonyítására, a cikket figyelmesen végigolvasva valójában csak ez lehetett az egyetlen célja, hiszen cáfolni nem cáfolt semmit, igazolni sem igazolt semmit, kivéve ezt az egyet.

  VálaszTörlés
 5. Namost... így késő iccaka azért kicsinyt nehezen dekódolja a fejem a ilyen sok okos (és főleg idegen) szókkal jól teletűzdelt szövegeket. De, tán azért annyit sikerült felfogni, hogy a cikknek (postnak, vagyminek) írója holmi "Arany Középutat" emleget fel jó kacifántosan. (Ami, valljuk be nagy szellemi felfedezés. Bár... ha emlékezetem nem csal nagyon, akkó pár száz/ezer évvel ezelőtt valami fickó is - aki, valami fa alatt Fényesedett meg - utalt ilyesmire.)
  Hisz teljesen logikás elgondolás összemosni, holmi miszticizmust, kopottas erkölcsöket meg a mai magyar vizi-sportot. Mondom: teljesen logikus. Hisz, mint tugyuk mindent lehet több irányból is megtekingetni. Viszont azért tollat (vagyis jelen esetünkben billentyűzetet) ragadni, hogy felemlegessük a jelenkor mindent Egyesítő törekvéseit... Hát... így tizennyócezregyére azér mán nem ütött akkorát.
  Nomeg... gyön a Entrópija és mind meghaljunk, elpusztuljunk, feloldódjunk és... áááááááá!!!
  Khm...
  Tán egy orvosdoktor hasznos lenne azért. Hátha leszoktatná a szerzőt a feszültségkeltésről. (Vagy ha arról nem is, legalább jól lehúzná anyagilag, meg teledumálná a fejit, sok latin szakszóval.)

  Bastian:

  Tudtommal Elrond vót az Írástudó. De lehet tévedek. :D

  Viszont, mostan nem érzek erőt belebonyolódni a felemlegetett másik cikkbe... Ám azért mindenféle fajelméletet figyelmen kívül hagyván, azt talán elmondhassuk, hogy helyre kis kalickát faricskáltak ide „barátaink”. Hogy, most azér mer, annyival pengébbek agyilag/mentálisan/szellemileg, vagy csak hamarább keveredtek a fizikális síkokra és több a tapasztalásuk (bizonyos téren) némiképp érdektelen. Főleg, amíg (és amennyiben) a „Góré” egy magosabb/másik szinten időnként szertetekint a részein/csinálmányain. S vigyorogva bólogat. Vagy összeráncolt szemöldökkel lepöckölé a neki nem teccő dógokat.
  (A muslinca, meg akkor is egy kis izéke, ha fene nagy Egoja is vagyon. S ezér mindenféle hülyeségeket képzel magáról.)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ja és nem kell visszamenni pár száz/ezer évet, vagy egészen a Gyűrűk Urás főelf Elrondig, amikor itt van nekünk a kortárs írástudó:

   Erő és alázat:
   http://www.youtube.com/watch?v=z6RvG1vriX0

   Törlés
  2. Latin haladóknak:

   "A szerelem :
   A szerelem definiálhatóan amorfizálódott peripólusos komplexuma mindazon, hol a depresszív neurózis, hol pedig a patetikus levitáció szintjén összegződő emócióknak, amelyek a pszeudoindividualisztikus szubkollagenizáció révén diffundálódott, kvázi - habituációs élmények által refetisizálódott egocentrumban kiváltják a de jó lenne kettyinteni egyet érzését.

   Paraphestius: Phylosophia Spyritus"

   Törlés
  3. Hm... Ákos valóban lehet(ne) Írástudó.
   (S most megincsak ne vegyük figyelembe, a politikás, meg mindenféle sunnyogós szándékokat, amiket eme fickóval kapcsolatban felröppentettek a évek folyamán.)
   Oké. Picit lehet elfogult vagyok, mer kedvel(t)em a alkotásait. Bár, régen csak a zene vót a kedvelés tárgya. Mostanságmeg... rágyöttem, hogy: jééé... Beszél. (Depersze... a emberke fejlődik. Még én is - csak visszafelé. Bár... ha magát a folyamatot tekincsük, az irány nem is annyira fontos. ;) Ugyi.)

   Törlés
  4. @ Sang Merghani

   És akkor még egyesek csodálkoznak, hogy a latinok mitől haltak ki. ...:)))

   Ö.T.

   Törlés
  5. Ö.T.
   Egy biztos, ha rámül a melankólia, elég csak Paraphestiust olvasni és gyorsabban emelkedek mint a hélium.

   Törlés
  6. Quedra, Ákos szövegeivel kapcsolatban korábban sokat foglalkoztunk, és többünknek is az volt a véleménye, hogy felnőtt fejjel jócskán átértékelődnek ezek az üzenetek. Kikerestem Neked, itt:

   http://www.mazsolameseszoba.blogspot.hu/2012/06/jelmezedben-ugye-nem-felsz.html

   és itt:

   http://www.mazsolameseszoba.blogspot.hu/2012/06/nem-erti-senki-hogy-mit-akar-dalelemzes.html

   társalogtunk róla.

   Törlés
 6. "(mármint a víz) a női princípium tiszta manifesztációja a fizikai térben. " …Habár fölűl a gálya, / S alúl a víznek árja, / Azért a víz az úr!"

  Ehehe ... micsoda bámulatos ellentmondás. ...:)))

  víz) a női princípium = a víz az úr!

  Ö.T.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Te még nem éreztél olyat otthon, hogy nem Te hordod a gatyát? Én számtalanszor... :)))

   Törlés
  2. Úgy tűnik a "gatya" által képviselt EGYenlet az a közös 'nevező', amiben az erő-egyensúly kiegyenlítődve megfér egymással, - hiszen két párhuzamos szára van...:)
   de emennek perspektívája, - látszólag - nem a végtelenben egyesül :)
   …de még az is meglehet…

   * * *

   Törlés
  3. Leonardo da Vinci szavaival "üzenem" :
   A Kapcsolat lehet olyan építmény, mint

   „A boltív, két egymásnak támaszkodó gyengeség, melyből végtelen erő keletkezik.”

   * * *

   Törlés
  4. Nagyon jó ez a da Vinci idézet, főleg ha lefordítjuk mit is jelent ebben a szövegkörnyezetben a "gyengeség". A boltív két "oldala" önmagában nem állékony, nincs egyensúlyban, egy pillanat alatt leomlana bármelyikük a duális párja nélkül. És, ahogy az lenni szokott ebben a duális világban, a boltívek élete nem áll másból, mint egymásnak feszülés, de ezzel teljesítik létprogramjukat, egymás és az egymásnak való feszülés nélkül életképtelenek. Így már érthető az az örökös "jó" és "rossz" harca, ami zajlik a világban. Ez szükséges, enélkül nincs élet. Jól ki van ez találva.

   Törlés
  5. L. da Vincivel „üzenetet” lehet így is értelmezni
   – a „régi energiás” megközelítéssel :)
   Ha viszont a „gyengeség” szó előtt figyelembe vennéd az előtte álló „támaszkodó” kifejezést, akkor lehet, hogy a boltívnek más olvasata is feltárulna
   pl.: az „új energiás” megközelítéssel :)

   Törlés
  6. Írod: „élete nem áll másból, mint egymásnak feszülés, de ezzel teljesítik létprogramjukat, egymás és az egymásnak való feszülés nélkül életképtelenek”
   "Ez szükséges, enélkül nincs élet."

   Jól értelmezem –e, amikor megkérdőjelezem:
   Tényleg azt gondolod, hogy "feszülés nélkül életképtelenek" ???
   Tényleg ez szükséges ahhoz, hogy éljünk ???

   Jahhh, - mert ’akkor-ott-anno’: az egymással szembeni versenyszellem dicsőítését hitették el az emberiséggel, - amit sokan el is hittek:
   - az élet minden területén egymást kiszorító versengések során,
   - az egymással szemben küzdő sportok olimpiai szintű’ RANGadóin ,
   - vagy az iskolákban stresszelt gyerekek értékelésein keresztül,
   - a társadalmi elvárásokba csempészett érték-értéktelen egymás feletti ítélkezés jogosságát…

   Miközben a duális világot jellemző egymással ellentétes tulajdonságú jelenségeknek, van másik: az egymással NEMszembenálló aspektusa is.

   Fentebbi helyett, sokan már inkább preferálják az egymás mellett kiegyenlítő, kiegészítő kapcsolódásokat, a „győztes-győztes” kimenetelű viszonyulásokat,
   mely eredményeit tekintve sokkal produktívabb teljesítményeket hív elő.

   Nos ? – hogy a boltív melyik értelmezését választjuk, egyéni és társadalmi döntés…
   1. egymással szembeni egymásnak FESZÜLŐ, harcos, küzdő létet-e,
   - mely elpocsékolt destruktív energiák,
   vagy
   2. egymásra TÁMASZKODÓ, egymás MELLETTI létet-e,
   - mely átható, kibontakoztató, alkotó, építő, termelő, produktív energiákat generáló …

   * * *

   Törlés
  7. Szerintem ez a két minőség (feszülés, támaszkodás) valójában csak kétféle nézőpontja UGYANANNAK. A világot a dualitás tartja mozgásban, ezt lehet ellentétes erők küzdelmének tekinteni, de lehet egy jól kitalált és összehangolt játéknak is, ahol a polaritások egymás kiegészítői minden szinten egymásba ágyazva. Tulajdonképpen semmi kivetni valót nem látok abban, ha ez utóbbi - nyílvánvalóan magasabb szemléletű - minőséget felismerjük, és aszerint kezdünk el élni.

   Azaz pl. ha a társadalmi életünkben felismerjük az egyik ellenpárunkat (én már találkoztam néhány ilyennel), akkor nem nekiesünk bolond módra és lefolytatunk egy teljesen felesleges (legalábbis ezen a szinten már felesleges) energiaharcot, hanem elfogadjuk egymás létét, és annak szükségességét (ehhez persze általában mindkét félnek engedni kell, ez a nehezebbik és ritkábbik eset).

   A másik példa akkor van a fenti minőségre, amikor az embert szellemi vagy fizikai támadás éri, és ekkor nem ellenerőkkel feszül a másiknak, hanem körülfolyja a támadó impulzusokat mint a víz, és elnyeli annak energiáit. Van ilyen közelharci módszer is, ilyen például az aikido, de természetesen ezt lehet alkalmazni szellemi küzdelmekben is.

   Kétségtelenül emelt szintű és produktívabb ez a módszer az "alap" duális küzdelemnél, már ha egyáltalán küzdeni akarunk még, és így fogjuk fel a dolgot. A másik felfogás az elbújás a küzdelmek elől és önállóan elkövetett szintlépés. Ha megy. :))

   Törlés
 7. Asszem Mazsi B, hogy felvetésemet nem értetted.

  víz) a női princípium = a víz az úr!

  Ha valóban egyenlőség lenne a két fogalom között, akkor az egyenlőségjel után az
  állna, hogy ... a víz az úrnő. ...:)))

  Amúgy meg erről a témáról már folytattunk a múltban némileg magasabb szintű
  eszmecserét is .... íme egy kis emlékeztető:

  "Ahogy a levegő páratartalma láthatatlan,
  ha sűrűbbé válik, akkor már látható felhőt, vagy vizet, esetleg jeget alkot. Mindegyiknek a víz az alapja, a különbségek csak az energia-szintek közötti eltérésekből adódnak. Ugyanígy van ez a gondolatokkal is, ahol maga a gondolat a kiindulópont, a megjelenési formák
  csak az energiával való telítettség és a rezgésszám függvényében láthatóak, illetve láthatatlanok."

  A magva kb. ez lenne kiemelve:

  "Mindegyiknek a víz az alapja ... "

  Másképpen fogalmazva a VÍZ az összekötő elem a szilárd és a légnemű
  között, ami megfelel a középnek - mint KÖZÉPÚT.

  És érdekes módon PTAH is kék színnel van ábrázolva.

  Erre Te jössz nekem ilyen dumával, hogy nálatok otthon ki hordja a nadrágot ...
  hm ... és mégegyszer hm ... sőt, ... HM.

  Az egész rendszer alapja 3 betűből áll, ami egymás mellé rakva:
  N E M - jelentésében pedig annyit tesz, hogy a fordított arányosság egyetlen értelmes megoldása a KÖZÉPÚT, azaz egyensúly.

  Így aztán a NEM-es kifejezés is egy kicsit mélyeb értelmet nyer. ... :)))

  Ö.T.

  VálaszTörlés
 8. "Erő és egyensúly"

  Aztán ha alapjaiban vizsgáljuk ezt a témát, akkor az erőt nagyon nehéz összepárosítani az
  egyensúlyal, ugyanis ha erőt szereztél, akkor máris ki vagy billenve az egyensúlyból és
  automatikusan adódik a NAGY KÉRDÉS, hogy mit kezdjél vele.
  Ezt most ne kifejezetten magadra értsd, mert ez egy általános jelenség és mindenkire érvényes. Még akár a fizikában vagy a kémiában is.

  Végig lehetne ezt a témát bontani több területen is, de most nincs kedvem annyit írni.
  Röviden, a példa kedvéért csak annyit, hogy a viharfelhők is leadják a többletet
  villámlás formájában ... vagyis az egyensúlyi állapot inkább az állandó, az ERŐ-nek
  meg automatikus velejárója a VÁLTOZÁS. ... :)))

  Ö.T.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Két utolsó sor gondolatiságához:
   ...és
   Minden Erő (elmozdulás), az Egyensúly irányába hat...
   Minden Egyensúly, Erőt képvisel...

   * * *

   Törlés
  2. "Minden Erő (elmozdulás), az Egyensúly irányába hat..."

   Ez sajnos csak a természeti (vagy természetes) folyamatokra érvényes,
   az emberi társadalmakra viszont már nem.
   Nekünk van "tudásunk" meg "szabad" akaratunk és azt képzeljük, hogy
   bátran pisilhetünk a széllel szemben is.

   A nálunk "primitívebb" élőlények mindegyike alkalmazkodik a környezetéhez,
   egyedül mi nem tartjuk ezt fontosnak.

   Meglátásom szerint az egyensúlynak több köze van az állandósághoz, mint az
   erőhöz. Az erő ugyanis egy + potenciál, amit még nem sikerült megzabolázni.

   Ö.T.

   Törlés
  3. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

   Törlés
  4. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

   Törlés
  5. Próbáltam lerövidíteni, de nem megy :)
   Hát hagyom ilyen áradón...

   Ö.T. Írod:
   "Meglátásom szerint az egyensúlynak több köze van az állandósághoz, mint az erőhöz. Az erő ugyanis egy + potenciál, amit még nem sikerült megzabolázni."

   Az erő és az egyensúly HATÁSAIT tekintve, azonos ’kell’ legyen, mivel holisztikus szemlélettel kölcsönösen feltételezik egymást.
   (Alábbiakban sorjában kifejtem, miért érzékelem így.)
   Ha külön vizsgálom őket, akkor a dialektikus szemlélettel valóban azt a látszatot keltheti, hogy az erő változó dinamikájú a váltakozó tendenciák (körülmények) hatására, míg az egyensúlyi állapot (kimerevedett, átmenetileg rögzült) állandónak tűnik.
   Ezek emberi aspektusból, az emberi mérce (mérések) alapján levont következtetések.
   Miközben egy lényegesen magasabb aspektusból rátekintve, minden apró mozgás egyidejűnek, mozdulatlannak, állandónak tűnik…

   Nem sokkal ezelőtt, az anyagról azt hittük, (mert a tudomány azt hitette el velünk), hogy élettelen massza. Mára már ismert, hogy mivel a vizsgált jelenség eredménye, a vizsgáló személy elvárásaitól függ, (mert az anyagot felépítő részecskéket és hullámokat, az emberi agy elektromos hullámai képesek befolyásolni), - ergo rá kellett jönnünk, hogy az anyag intelligens…

   Nem sokkal ezelőtt, az anyagról azt hittük, tömör, azonban rá kellett jönnünk, hogy az anyag szerkezeti felépítettsége egyidejűleg tömör és üreges és az egységek között fennálló üregek tartják össze épp úgy, ahogy a csillagos égbolt galaxisait felépítő bolygókat a köztük lévő űr tölti ki, ugyanakkor köti is össze (nem beszélve a fekete lyuk, féreglyuk jelenségekről, funkcióikról…)

   A Mikro-, és Makrokozmosz Mindenségét alkotó (tömör és légűrként ható) elemek, különböző előjelű erőpotenciálokat képviselve, mindig az erőegyensúly irányában szerveződve egyenlítődnek ki, az Univerzumokat törvényeivel fenntartó Nagy Rendező Elv szerint…
   Felfedezéseinket csak az késlelteti, hogy a nagy horderejű törvényszerűségek felismeréseibe csak apránként 'kapunk' beavatást… mert úgy hisszük a tudást kívülről kapjuk, holott a mikro-makro párhuzamok összefüggései nyilvánvalóak…


   A Nagy Rendező teremtői potenciáljának meghosszabbításaként, az Emberiség ezt az isteni Erő-, és Egyensúlyi Elvet, látensen a DNS-ében hordozza, melyet aztán ki-ki a megtestesült istenemberi tudatminősége kibontakoztatásának mértéke szerint valósít meg.
   Márpedig ha ez így van, akkor igaz kell legyen, hogy Isten társteremtőiként, összemberiség szinten, mi magunk teremtjük a közvetlen környezetünket (a világegyetemet alkotó elemekből vegyítve a természeti formákat, valamint idea-kultúr-konstrukciókat próbálunk ki) társadalmi szerkezetek rétegződéseivel … (Gondolati ideáink képzeteit vetítjük bele az anyagba, mi ez, ha nem ugyanaz a Teremtői mozdulat, mint a szellem lehelete az anyagba…)
   - persze mindez csak a Nagy Rendezői Elv és Kozmikus Játék Szabályok szerint…   Tehát összegezve:
   3.D-s világunk dialektikus tér-idő szemléletű optikájából tűnik csak váltakozónak az Erő megosztottsága, erők egymást közt libikóka játéka. Távolabbról szemlélve, 3.D-től (sokkal) fentebb, az Erő EGYségben, (egymásközt elemi potenciáljaik kiegyenlítődött állapotban), EGYensúlyban VAN.

   Az egyensúly, a zérus PONT, a leghatalmasabb potenciál,
   mert benne összegződik valamennyi ERŐ és LEHETŐSÉG.
   Az Univerzum törvénye az együtt rezgésre, harmóniára épül. A „minden mindennel összefügg” képezi az egyidejű RENDET.


   E dátummal (2013. június 23. 12:15) fentebb bejegyzett Leonardo da Vinci-s
   „üzenet” egyik másik lényege is ez:
   a látszólag megosztott erők, ha egy közös pontban egyesülnek, hatalmas erőt képviselnek az erővonalaik mentén.

   * * *


   Törlés
  6. Ö.T. Írod: „Ez sajnos csak a természeti (vagy természetes) folyamatokra érvényes,
   az emberi társadalmakra viszont már nem.”

   Nagy civilizációk felemelkedései, hanyatlásai, majd újra felbukkanásai,
   körforgásszerűen hol emelkedő, hol alászálló váltakozó ciklikusságában,
   az klb minőségű társadalmi erők színtérre kerülésével,
   szintén a dinamikus kiegyenlítésre törekvés elve valósul meg,
   mely egy távolabbról szemlélt történelmi rátekintésben,
   már mint a társadalmi igazságosság szolgálatában helyrebillent egyensúlyi elvként érvényesül.
   A Nagy Világ-Rendező lélegzésének mintájára, a világok születés-elmúlás ki-belélegzés ciklikussága, - az Adam Cadmon-i (az emberiség felsőbb szintű energetikai erőterének) minőségén belül, - egy EGÉSZséges létfenntartói egyensúlyt képez.

   * * *

   Ö.T. írod:
   „Az erő ugyanis egy + potenciál, amit még nem sikerült megzabolázni”

   A tudással, a szabad akarattal, az erővel - visszaélések következtében, szabadultak el az indulatok, váltak irányíthatatlanná az elemi erők és terjedt az ERŐszak…mely rezgésre ráhangolódott, távoli idegen galaxisokból renegátok szállták meg Földünket, genetikai beavatkozásaikkal lefokozták a hajdan istenemberi minőséget és manipulációval elvonták a figyelmet a teremtő képesség használatáról....
   Azóta tartanak túszul minket, emberi fajt...

   A Nagy Rendezői Terv szerint, a DNS-ünkben látensen őrzött isteni maghoz, azonban nem tudtak hozzáférni... Ennek a magnak újra felélesztésével képesek vagyunk a ránk telepedő hatalmi játszmáiktól elhatárolódni …

   * * *

   Törlés
  7. Na Öti bátyám, megtaláltad a párod. :)
   Ellesztek most már egy darabig...

   Törlés
  8. Köszönöm Mazsola a megnyilatkozási felületet !
   Próbálkozom is a rövidítéssel gátat vetni eme kényszeremnek,
   - de hát csak a Malacka farka kurta... :)

   Törlés
  9. "Az erő és az egyensúly HATÁSAIT tekintve, azonos ’kell’ legyen, mivel holisztikus szemlélettel kölcsönösen feltételezik egymást."

   Na akkor egy izgalmas kérdés MAGnes-MAGia:

   Mi az egyensúly mértékegysége ?????? ...:))))

   Ö.T.

   Törlés
  10. Szeretném előre leszögezni: Fizikusi egyenletekbe nem bonyolódom :)

   De, ha a Te a fizikusi ismereteiddel rá tudsz hangolódni az itt vázolt eszmefuttatásomra, és megkísérelsz párhuzamot vonni, akkor íme.

   Mivel:
   Állítás - Tagadás közt egyensúly: a Talán,
   Gyűlölet - Szeretet közt egyensúly: a Béke,
   Cselekvés - Nemcselekvés közt egyensúly: a Nyugalom,
   és mert az egyensúlyi elvben: a harmóniába RENDeződés elve érvényesül,
   ezért Egyensúly = (két jelenség közti) Harmónia

   Ebből következik, hogy az EGYENSÚLY metafizikai 'mértékEGYSÉGE' :
   a KÖZÉP(pont).


   a KÜLÖNFÉLE (töltésű) ERŐK(energiák) EGYesülnek
   egy PONTBAN.

   Ahol két erő (energia) egymással szemben hat, - ott (elektromos) feszültség keletkezik...
   Ahol két erő (energia) egymás mellett hat, - ott kiegyenlítődés jön létre...

   a PONT = Energia-koncentrátum
   a pontENERGIA = egységesített ERŐpotenciál(ok).

   ERŐ = EGYENSÚLY


   Ö.T. ennél tudományosabb fogalmakat kérlek ne várj tőlem, mert én csak meta-fizikusan vagyok képes érzékelni... :)
   Tudod, anno, már a fizika órákon is máshol járhattam:))))

   Az eddig tanított és elfogadott fizikai ismereteink viszont épp most vannak átalakulóban...
   Te is légy résen és maradj nyitott... :)

   Törlés
  11. Az egyensúlynak nincs mértékegysége, MAGnes - MAGia.
   Az oka pedig az, hogy bár beszélni beszélünk róla, igazából
   azonban versenyre vagyunk berendezkedve. Az egók végtelen
   versenye.

   Még arról sincs fogalmunk, hogy hány mozgató faktor van a civilizációkon belül,
   vagy hogy mit mivel hozzunk egyensúlyba, az arányokról nem is beszélve.

   Ö.T.

   "ERŐ = EGYENSÚLY" ... ez maflaság. ...:))) .... mert ugye a képlet vagy kérdés
   kb. az lenne, matematikailag megfogalmazva, hogy:

   ERŐ + ??? = EGYENSÚLY

   Törlés
  12. "Nagy civilizációk felemelkedései, hanyatlásai, majd újra felbukkanásai, ... "

   Ez sem képezi valóság tárgyát MAGnes- MAGia, ugyanis egy letűnt civilizáció
   sohasem azonos egy újra felbukkanó civilizációval, még ha a kettő között
   hasonlóságok is mutatkoznak.

   Az egyiptomi, a perzsa , a makedón, a kínai, a hun, tatár, török, .... stb. birodalmak egyike sem azonos a másikkal. ... :)))

   Ö.T.

   Törlés
  13. A közismert szem jelkép is önmagában még semmitmondó dolog, ugyanis a
   háromszögben pusztán 1 szem van ábrázolva, aminek megvan a kétféle értelmezése.

   Az egyszeműek a kyklopszok, akik csak síkban látnak = kétdimenziós
   szemlélet. (kick + lopsz, rúg + lop) Harmadik szemként azonban az időben való látást jelenti, vagyis a folyamatok egészben való látását a kezdetektől.
   Kis különbség, nemde ????

   A kő-N-ig - kő a végtelenségig - kiköpött kyklopsz szemlélet, a hozzá tartozó
   negatív intelligencialevellel. ...:))) ... és pusztítási kedvvel + érzéketlenséggel.

   Nem ártana kiszállni a kősírokból elf-társak, hm ???

   Ö.T.

   Törlés
 9. Üdvözlöm
  - a honlap Gazdáját ! - és az ide látogató Közösség minden tagját !
  …és külön üdvözletem a baráti hangvételű hozzászólásokért,
  melytől én is ’otthonosan’ érezhetem magam - vélemény és nézetkülönbségektől függetlenül.

  Az írásokban izgalmasan egyedi gondolattársítások, a címadás témája mentén párhuzamai, a higgadt, bölcs, humorral pácolt tálalása, valamint a hozzászólásokban is fellelhető kellemes közvetlenség tartalmas ízes fogásait örömmel fogyasztom :)
  Élvezem a menü eszmefuttatását, - ám lentebb kiragadott részletben szálkaként akadt torkomon 1. a nőiséget (ha magamra venném) érintő egy-két gondolati megfogalmazása,
  - így 2. a női lényeg hallgatásáról feltételezést is, - alábbi köhécselésemmel, most kénytelen vagyok megcáfolni :)

  Idézlek: „A férfi princípium lényege az akarat. (A teljességben adott, méghozzá öröktől fogva teljességgel adott a férfi princípium akaratának tárgya, ami nem más, mint a női princípium. A női princípiumról azonban nem nyilatkozunk, mert arról a nők lennének illetékesek nyilatkozni. Ők viszont lényegük folytán hallgatnak. A nők lényegüket tekintve nem beszélnek, csak vannak. És gyönyörűek.)”
  - írod.

  Nos elgondolkodtatott: „a férfi princípium akaratának tárgya, ami nem más, mint a női princípium”
  TÁRGYA ???
  E kettőződés, - BIRTOKOSI VISZONYBAN ???
  Vajon ez itt most egy pongyola megfogalmazás ?
  Vagy az írónak, gyakorlati megközelítését - visszhangja ?

  ...azt sugallja: hogy a férfi-nő elvűség (ami számomra eredendőn EGYségbe olvad),
  - az Nálad eredendőn hierarchikus felosztottságúnak hangzik, holott:
  a férfi elv, – eredendőn – soha sem BIRTOKOLTA a női elvet !
  A női elv, - eredendőn – soha nem volt a férfi elv TULAJDONA !
  Ergo: eredendőn nincs hierarchikus (alá-fölé) rendeltetésük.

  Erre a megfogalmazásra feltámadt lényiségem legmélyén a bennem lévő Lilithnek azon aspektusa, amely (eddigi olvasmányaim szerint) már az eredeti teremtettség kezdetén,
  e g y e n l ő társként állhatott Ádám mellett.
  Ádám első női társa: Lilith, épp az elvek és a nemek közti egyensúly felbillenése ellen lázadt fel – a legenda szerint…
  Ekkor teremtették Ádámnak (Lilith-hez képest lebutított) nőjeként Évát,
  - akit Ádám már „birtokolhatott” a patriarchátus dominancia arroganciájának térhódítása következtében. (Istenek fiai a föld leányaival…stb.)
  Ám még így is, az Évában megmaradt tudás iránti vágy volt az, ami Ádámot a Nagy Kalandra, a Tudás megszerzésére „csábította”…
  (pl.: Prometheus tüze, mint a Szellem szikrája…Odüsszeusz utazásai…stb. analógiái)

  Én még abba a tudatban vagyok, hogy eredetünk, isteni Atya-Anyaságunk Androgün szellem-lélek EGYsége : ŐS-TEN MAGunk egyszerre hordozza a férfi-női őselv csíráját, hogy a körülményeknek megfelelően nyilváníthassa ki azt az identitását, amellyel épp tapasztalni kíván.
  Mondhatnám úgy is: szellem-lélek egységünk eredendőn EGYenlő (!), s csak a természetüknél fogva tekintenek különböző aspektusból megközelítve a tapasztalataikra, mely élményeikkel, EGYütt vannak hívatva a lét misztériumán áthaladni…

  Csak akkortól lett a női princípium a férfi princípium akaratának ”tárgya” (konkrétan a Föld nevű kísérleti bolygón), amikortól egy más galaxis(ok)ból érkezett férfi elvű dominancia, visszaélt teremtői „akaratával” és leigázási céllal genetikai programú, a Természet Rendjébe beavatkozásával, megerőszakolta azt, majd hierarchikus viszonyt teremtve, s arra való hivatkozással vallást alapítva, már torzítottan interpretálta…

  Egészen másként kap értelmet egy olyasmi megfogalmazás, mint pl.:
  a szellem részünk (tárgya) a férfiúi elvű AKARAT, melyen keresztül a Szellem KInyilvánít.
  Miközben a lélek részünk (tárgya) a női elvű befogadói MEGNYILvánulás, engedékeny, megengedő jellegű.

  Ezt a kétféle nyilvánulást nap-mint-nap gyakoroljuk függetlenül attól, hogy férfi vagy női testben identifikálódott a tudatunk.

  * * *
  folyt.köv.

  VálaszTörlés
 10. * * *
  folyt.köv.

  Írod: „A női princípiumról azonban nem nyilatkozunk, mert arról a nők lennének illetékesek nyilatkozni. Ők viszont lényegük folytán hallgatnak. A nők lényegüket tekintve nem beszélnek, csak vannak.” - írod.

  Itt talán arra céloztál, hogy a női-elv passzív ?
  Cáfolandón fenti állításod, most már nem tudok megállni csupán e kérdés feltevésével :)

  Jelenlegi ismereteim szerint: abban az értelemben ugyan passzívnak ismerhető fel, hogy nem a női elv a megvalósító elv. Ugyanis, inkább a saját vágyakozó (Hold-Vénusz jellegű) kívánságán keresztül mozgósítja, aktivizálja a férfiúi (Nap-Mars erő) tettre készség elvét.
  Épp ezért a nő nem lehet hallgatag, hanem inkább ’duruzsoló, akinek ’feladata’ kinyilvánítani a kívánságát az univerzum felé, a számára világegyetemet jelentő férfiúi elv felé. A férfi-elvtől várja „egyetemi szinten” :) szellemtől való megtermékenyítését, melyet aztán majd lelkiségén keresztül, mint Magna Mater anyagi minőségében kihord…
  A férfi elvnek azt a képviselőjét, akit a kívánságának potenciális megvalósítójának vél, azt a férfiúi megtestesülést társául fogadva a tettre készségéért, a női elv figyelmességével veszi körbe, gondoskodásával halmozza el…

  ( Szeretném leszögezni, még mielőtt erre vonatkozó h.sz-okat kapnék: ez nem feltétlenül személyes kivetítés ! )

  Viszont elképzelhetőnek tartom, hogy ettől a belső férfi-elv vezérléstől érezhetik a késztetést úgy a férfiak, hogy „lehozzák a csillagokat” (mint szellemi ajándékokat) az „égből”, akár mint a női társ egyéni szellemi felemelése ajándékául, akár szellemi kalandozásaik felfedezéseit a materiális valóságba átültetésének kollektív kipróbálása céljából. Mindkét esetben a matériát gazdagítják.
  A női elv pedig ezeket a szellemi kincseket „dajkálva” „megérleli”, szellemi táplálékká alakítja, hogy az mindkettejük számára fogyasztható legyen…

  Ez a princípiumok közti eredeti „munkamegosztás” :))) - egyik része.

  A fizikai világban, ha ezeknek az őselveknek mentén létesülnek a fizikai kapcsolatok, akkor – a 3.D-s karmikus kötődések figyelemebevételével, – valóban létrejöhet egy bizonyos fajta kölcsönösen kielégítő Erő-Egyensúlyi szerepvállalás.

  * * *

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. (ne vedd magadra, csak jókor voltál jó helyen.. :P )

   "Erre a megfogalmazásra feltámadt lényiségem legmélyén a bennem lévő Lilithnek azon aspektusa, amely (eddigi olvasmányaim szerint) már az eredeti teremtettség kezdetén"
   Csókolom a lényiséged legmélyén benned lévő Lilithet..
   (elfogyott a söröm,csobbantam a vizben, a gyerekek meg békinhagynak-kicsik alszanak, nagyok fürdenek)-Te meg megakadtál a kardomban.. ami talán csak ismét egy allegória..
   Kezdjük a teremtéssel. Például Adamu (prototype) teremtésével. És aztán folytassuk Lilithhel.. aki nem akart "alulmaradni".. hát miért nem ült felülre? (ne ragozzam.. kámo*-szutra**..prekoszutra***..)
   Szóval: van itt egy helyzet, amikoris az Ádám teremtése idején már meglevő- magát enyhén felsőbbrendűségi komplexusban ringató nőnemű személy, aki miután megtagadta a majomemberrel való hálást, kitaszittatott és ezután egy csunyanevű lénnyel együtt tengette tovább sorát (eddig ismerem a sztoriját, bocsi) ezután az URnak nem maradt más választása, mint Ádám egyik lengőbordáját kioperálva abból DNSt nyerve teremtsen egy Évát.. (én nagyon Éva-párti vagyok különben, feleségem tanusithatja)
   * kamo: nem ez, de az se (zerb nyelven)
   ** szutra: holnap (zerb)
   *** prekoszutra : holnapután (zerb)
   *****
   "Ez a princípiumok közti eredeti „munkamegosztás” :))) - egyik része."
   a Nő dolga a lágy befogadás, a férfié a kemény (rossz az aki rosszra gondol..)
   szóval.. kicsit megpróbálom ZENesiteni: a Férfi a szikla.. a Nő a patak..

   Törlés
  2. Zé, ennyit még összesen nem írtál nekem sem, pedig én biztosan nem vagyok olyan szép, mint Mágnes Marcsi. :)

   Törlés
  3. Mazsi: ne vedd magadra Te se.. csak a Lilithséget magukra gondolók nem teljesen értik miről is beszélnek.. át vannak itatva ezzel a neo-izé (rózsaszin-cukros-takony.. YouknowWhatIMean)
   Ajánlom figyelembe: Ördög a DNSben c. kiállitást.. ezt a nénit is erősen kerülgeti a kelgyó..:
   http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lilith_(John_Collier_painting).jpg

   Törlés
  4. LILITHRŐL szóló legendának azokat az elhíresztelt mende-mondákra lebutított változatait, - amiket említesz – én is olvastam.
   Azokat a babiloni Talmud elbeszélései alapján vették át…
   Ám a Talmud elbeszélés előtt:
   „A jelenleg ismert LEGKORÁBBI Lilith ÁBRÁZOLÁS egy SUMÉR terrakotta-dombormű, melyen Lilith felemelt kezeiben egy gyűrűt tart. A szimbólumok pontosan megegyeznek az ÍZISZ egyiptomi istennő ábrázolásain látható jelképekkel. Lilith mellett mindkét oldalon egy-egy bagoly ül. A bagoly nemcsak az éjszakát és a halált jelképezi, hanem a bölcsességet is. Lilith madárszárnyakat visel és egy oroszlán hátán áll. A szárnyak - éppúgy, mint az oroszlánok - gyakran a nagy istennők jelképei.
   Az említett ábrázoláson Lilith arca egyáltalán nem egy démoni fúria vonásait mutatja, hanem barátságos kifejezést hordoz; orcája INNANA sumér istennő arcához hasonlít, amelyet egy alabástrom maszkon láthatunk: a maszkot az Urukban (a mai Irak területén) végzett ásatások során találták”.

   Az oroszlán hátán „lovaglás”, pontosabban talppal érintése - minden kultúrkör ábrázolásában úgy az asztrális-, mint a szexuális ösztönerők uralásának képi szimbóluma, mely nem egyenlő az általad említett káma szutra egyik nők által kedvelt pozitúrával…- bár, ha belegondolunk, mélyen gyökerező késztetés lehet arra, hogy a nőiség uralja a teremtésnek azt az első mozdulatát, mely által is élni kíván a szabad akaratú választásával, Kinek a magját fogadja magába, és ad majdan életet…

   A TALMUD ELBESZÉLÉSBEN:
   „Az asszony így szólt a férfihoz: ' Egyformák vagyunk, mindkettőnk a Földből teremtetett.' Ádám azonban azt akarta, hogy az asszony fölé rendeltessék, és így történt, hogy Lilith felszökkent a levegőbe és eltűnt.”

   A történet a továbbiakban arról tudósít, hogy Isten három arkangyalt küldött ki, azzal a feladattal megbízva, hogy hozzák vissza Lilithet. A pusztában találtak rá, a Vörös tenger árterében. Lilith azonban megtagadta a visszatérést.

   Az az Isten, akiről itt szó van, nem a tiszta Szellem, az őseredeti Világosságtér, amely mindent magában hordoz, és amelyből minden keletkezik.


   A NAG HAMMADIBAN talált SZÖVEGEKBŐL KITŰNIK, hogy az Ótestamentum teremtési története egy alacsonyabb, tehát második teremtési spirálra vonatkozik.
   Ekkor már MEGSÉRTETTÉK az Atya-Anya Istenségből eredő szellemi TEREMTÉS ŐSELVÉT, amelyben a kozmikus értelemben vett férfi-elv megszakítás nélküli együttműködésben áll a kozmikus értelemben vett női elvvel.

   Egy alacsonyabb, a DIALEKTIKA SZINTJÉN teremtő ISTEN MELYET Jaldabaothnak, vagy JEHOVÁNAK NEVEZNEK, megteremtette a szellemi Fény-Ádám eltorzított kivetülését.

   Az APOKRIFOKBAN a következőt olvashatjuk Jaldabaothról:
   „Ő azonban, az Elbizakodott, most a Hatalmak dicséretei miatt fennhéjázóvá vált. Féltékeny Isten lett belőle. Felébredt benne az akarat, hogy képet alkosson, pótlásképpen egy másik kép helyébe, és formát alkosson, pótlásként egy másik forma helyébe. Ezért, felhatalmazása alapján megbízta a Hatalmakat, hogy képezzenek halandó testeket.1”


   Tehát:
   Lilith, a női őselv hordozója nem az isteni Világosságnak áll ellent, hanem Authádész, egy bukott eon törvényeinek.

   A Lilith-legenda azt mutatja be, hogy az emberiség kollektív, magasabb énjében miképpen keletkezett az a hasadás, amely egy tudatos integrációra vár.

   A Jaldabaoth által létrehozott torzított vetület és pótlék-teremtmény csak addig tudja fenntartani magát, amíg a férfi és a női elv megtagadja a valódi, egyenértékű egységben végrehajtott együttműködést.

   Az eredeti teremtési tervben, a Pleroma hatásában, a két kozmikus áramlat tökéletes, kölcsönös odaadásban történő együttműködése elemi alaptörvény.”   A teljes cikk olvasható:
   http://lectorium.hu/pentagram/2008-as_evfolyam/200806_19_lilith_-_az_elnyomott_noi_principium


   * * *

   zplus !
   Ha legközelebb is ZENésített hasonlatokat idézel, tudd:
   felér egy szellemi orgazmussal :)

   Törlés
  5. nem biztos, hogy örülni fogsz a következő képzavaromnak..:
   ugyanis (többekközött) péntek 13.án Walaki(k) belesz*rtak a tiszta forrásba és bár már az Idő vize azóta pár száz évet lefolyt, még mindig észrevehető -az a baj, hogy már csak alig, de gondolkodással kiszűrhető - a (szellemi) környezetszennyezés.. (a teljes cikk forrásáról beszélek és nem, nem birok tisztábban fogalmazni.. lapozz kettőt balra "Az ember és a monád" Lemúria alcim első bekezdés)
   a lépcső aljáról nem biztos, hogy látszik, hová vezet a teteje.. és bár szabad akarat van, de valamiért az a gyanúm, hogy nagyon elszaporodtak a fekete kockát választók a fehér gömböt választók ellenében.. lehet, hogy az én látószögemmel van a baj.. :P
   példa: "Pentagram: Az ötszög. A lelkileg újjászületett ember jelképe, aki fölött Betlehem csillaga ragyog. A csillag öt ága szoros kapcsolatban van egymással. Ezek a megújult ember világító pontjai: a fej, a két kéz és a két láb csakrái."
   ehhez képest mint illusztráció: http://lectorium.hu/galeria/169/09pentagram-of-solomon ,amin azt irja tetragrammaton.. https://en.wikipedia.org/wiki/Tetragrammaton ...
   lehet ezt még fokozni? igen.. : https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tetragrammaton_at_5th_Chapel_of_the_Palace_of_Versailles_France.jpg

   Törlés
 11. Üdv, Magda Mária, Mágnes Mágia, le se tudom írni olyan szép hosszú választott "neved" van. :)

  Örülök ha belenéztél a meseszoba tartalmába, és tetszett amit ott találtál. :))

  Most csak egy dologra szeretnék reagálni az írásaidból: ezt a fenti "Erő és egyensúly" cikket nem én írtam, hanem a paradigmaálláspont iskolája. Megjelöltem a forrást is, majd utána dőlt betűkkel a saját kis véleményecskémet.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. (Neked is elfogyott a söröd? :P )

   Törlés
  2. (Nem csak bejöttem betenni egy irsait a hűtőbe! :) )

   Törlés
  3. Nem vénnek való... akarom mondani monitor előtt ücsörgésre való idők ezek.

   Törlés
  4. Ez írás stílusáról, témájáról véleményem és hozzájuk fűzött bejegyzéseim, részben függetlenek az Írójától :)
   Feltételezem, ha nem éreznél ezzel az átvett írással valamiféle 'rokon' rezgést,
   nem hoztad volna fel amolyan "vitassuk meg" írás-témának.

   Másik honlapon hozzászólói bejegyzéseid stílusára figyeltem fel, mert emlékeztetnek Valakire...:)))
   ...és a megjelenített, alkalmazott betűk, - kisugárzása vonzott ...

   * * *
   Ebből is érzékelhető, mennyire jelentősége van a tudatosan összehordott betűknek :))))

   Törlés
 12. MAGdi írtad, hogy

  "nem a női elv a megvalósító elv. Ugyanis, inkább a saját vágyakozó (Hold-Vénusz jellegű) kívánságán keresztül mozgósítja, aktivizálja a férfiúi (Nap-Mars erő) tettre készség elvét"

  Ezt tudom igazolni. Ma hajnalban azzal vert ki az ágyból az asszony, hogy pumpáljam fel a..... biciklijét! Tettre készen, félálomban kicsoszogtam, megtettem amire kért, aztán visszafeküdtem. Tényleg működik ez az "aktivizálás", és még azt mondjuk mi hordjuk a gatyát! :)


  (M)Ágnes ezt is írtad:

  "a nő nem lehet hallgatag, hanem inkább ’duruzsoló,"

  Ebben is egyet kell értenem. Az az egyik nagy praktikájuk a nőknek, hogy csak a problémát vezetik fel, de úgy állítják be, hogy mi férfi nemben identifikáltak azt higgyük mi találtuk ki a megoldást. Pedig dehogy. Ott volt az már a problémafelvetésben is, csak rejtjelezve, amit tudat-alatt dekódoltunk, majd egónk segítségével bebeszéltük magunknak, hogy tőlünk ered a megoldás. Mindeközben asszonyunk jót mosolyog magában. Így mindenki jól jár, ez az igazi win-win kapcsolat! :)

  "A férfi-elvtől várja „egyetemi szinten” :) szellemtől való megtermékenyítését, melyet aztán majd lelkiségén keresztül, mint Magna Mater anyagi minőségében kihord…"

  Óóó, erre már én is rájöttem, csak a magyar nyelv segítségével: anya = anyag.

  (MAGnes-MAGia, igen magas szellemi szintet ütsz meg, fel kell kössük a gatyánkat (!), és kérlek ne haragudj, hogy játszom a neveddel, de annyira adja magát, és imádom a magyar teremtői nyelvben rejlő játékosságot :) Ugye nem bánod, ha MAGdi-nak, vagy (M)Ágnes-nek hívlak ezután is?

  VálaszTörlés
 13. Írod: „Az az egyik nagy praktikájuk a nőknek…”
  Én is éd-ŐS-Anyámtól vettem példát…:))

  * * *

  A nagybetűs Magna Mater, - nálam – az Égi Anyát van hívatva jelölni, vagyis a földi anya égi mását szimbolizálja írásképileg is, tekintettel arra, hogy a bejegyzett szövegeimben univerzális szellemi törvényként van megemlítve a férfi-elv és a női-elv kapcsolata.

  * * *

  NÉVHASZNÁLATRÓL :

  Minden név (családi vezeték-, kereszt-, választott-, nick-név) betűi úgy képileg, mint rezgésileg, energiákat jelenítenek meg. Viselőjének látens lényiségét képviseli.
  Nem a véletlen műve a szülők által felvett, adományozott, majd tudatosan megváltoztatott névhasználat. A szülők által adományozott név, isteni sugallatra történik, amit megmagyarázhatatlan módon, maga a Leszületendő Szellem sugalmaz …

  a TELJES NÉV: komplex energia-esszencia hordozója…
  Ha ez sérül, olyan, mintha amputációt hajtanál végre a másikon, - más síkon…
  Mivel minden mindennel összefügg, légy tisztában a következménnyel ...

  Ha a nevet megváltoztatod, vagy elhagyol betű elemeit, akkor sérül az általa képviselt energia. Csonkítást szenved… A teljes névből kihagyott bizonyos betűk és hiánya, az eredetileg kisugárzott energia esszenciájának rezgés-modulációjával jár…

  Akik tagadják a név használatának jelentőségét, vagy tudatlanok ez ősi tanítások felöl, vagy tudatosan cselekszenek azokhoz hasonlóan, akik a Földön járt Mesterek tanításait átírták, megcsonkították…

  Minden név mágikus erővel rendelkezik !
  – még a Tied is :)

  Nomen est omen !

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ha ismernéd a teljes nevem rájönnél, hogy csak azt teszem, ami lényegem. Nem véletlenül csonkítok-török-zúzok ahol érem ezt a realitást, mert az igazság középen van.
   (SZN, Ö.T. előnyben! :) )

   Törlés
  2. A "csonkítás-török-zúzok" képlet, - nem épp a mértani KÖZÉP !
   Ugye Te is érzékeled az Erő-Egyensúly eltolódást ?

   * * *

   Törlés
  3. A felsorolásból az igazság van középen. Nomen est omen. Tetszik már érteni? :)

   Törlés
  4. "Nomen est omen"...
   Nemrég egy egy ismerősöm mesélte, hogy azért nem adott Botond nevet a fiának, mert a személyiségek idővel a nevekhez igazodnak...
   :-)

   SZN
   Szép Napot!

   Törlés
  5. Egyelni kéne...

   SZN

   Törlés
  6. "Minden név mágikus erővel rendelkezik !"

   Az érthetőség kedvéért talán érdemesebb lenne úgy fogalmazni, hogy minden
   név magszerű erővel rendelkezik, ami végülis meghatározza az adott egyén
   lényegét.

   Itt figyelmedbe ajánlanám a MAG és a SZER kifejezéseket. ...:)))
   A "mágikus" kifejezés ugyanis erősen agyonmisztifikált és a matériába
   kalapált agyunknak megfoghatatlan.

   "Mellesleg" a mag is láthatatlan, amíg el nem kezdjük fogyasztani a gyümölcsöt.
   ...:)))

   Lilithről:

   4 = 5
   Li = 4+1 = X
   TH = PTAH nevének részlete

   Ö.T.

   Törlés
 14. ... folytatás:

  X = MADÁR = MADAR (szemből)

  Tekintve, hogy az IGE mozgást jelent,
  a betűk meg nem mozognak, így aztán kell egy kis
  képzelőerő, hogy az "írás" meg is mozduljon. ... : )))

  Ö.T.

  VálaszTörlés