2012. augusztus 16., csütörtök

Én vagyok az ÚtJézus Krisztus általában példabeszédekben adta közzé tanításait, melyeknek valódi értelmét csak azok értették meg, akik átláttak a példa külszíni jelentéstartalmán. Ez a rétegekben való közlés nagy kedvence a Jó Istennek, és úgy tűnik, hogy eredményes megoldás. Számtalan példát lehetne említeni a Bibliából, ami többrétegű jelentéstartalmú szöveg, pl. a mustármagok különböző talajokra kerülése egyértelműen a tanítást felfogó, a továbblépésre megérett és az arra nem megérett hallgatóságról szól. Jézus egyszer azt is elmagyarázza tanítványainak, miért beszél példabeszédekben: „Értsétek meg hát a magvetőről szóló példabeszédet! Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az a mag, amelyik az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, csak ideig-óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csakhamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok s a csalóka vagyon elfojtja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz: az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat.”. 
Nos szerintem a talán egyik leghíresebb kijelentése is jócskán több jelentésrétegű mondat. Így szól:

Én vagyok az út, az igazság, az élet.

Ezt a mondatot a keresztény hagyomány úgy értelmezi, hogy az örökkévalóságba csak Jézuson át vezet az út, a Bibliában így is folytatódik: "senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam". Én egy kicsit másképp látom :). Szerintem ez egy nagy tévedés. Először is egy hegytetőn ülő buddhista szerzetes előtt - aki nem a külvilág zajaira, hanem inkább belülre összpontosít - sincs zárva az Út, csak mert nem keresztény. És ugyanez igaz lehet, mondjuk egy bölcs öreg indiánra is, aki még életében nem fogott a kezébe Bibliát. De igaz lehet egy vallásokat hírből sem ismerő gyermekre is. Ez a fajta soviniszta felfogás, amit az egyház képvisel csak a megosztásra jó. Vizsgáljuk meg azonban az idézett mondatot részletesebben! Négy részből áll a mondat: 
1. Én vagyok
2. az út
3. az igazság
4. az élet
Ha jól megnézzük ez a négy rész egy felfelé mutató lépcsőt alkot, a szellemi út fejlődési szintjeit. Nézzük sorban! Az "én vagyok" alatt nem az egyház által tanítottakat kell érteni, mivel Jézus nem azt mondta, hogy "én, Jézus vagyok". Az "én vagyok az út" alatt sokkal inkább azt kell érteni, hogy én vagyok a minta, kövess engem, élj úgy mint én. A példamutatáson túl ennek a mélyebb értelmezése talán még szembeötlőbb: Az "én vagyok" maga a szellemi fejlődés első lépcsőfoka: a lélek öntudatra ébredése. Ez az ébredés első lépése, amely során nem hogy elkülönül az ember, hanem rádöbben a saját lényére, és helyére a Rendszerben. Ez a rész alatt tehát nem azt kell érteni, hogy csak az indulhat el a fejlődési pályán, aki Jézusban hisz, hanem aki ezt az első lépcsőt megtette. A mondat második része maga "az út", a Tao, azaz a fejlődés, az Isten felé vezető ösvény. A következő rész "az igazság" nem más, mint a tudatosodás olyan szintje, ahol az ember már megérti a világ valóját, látja a mátrixot, tehát ez a  megvilágosodás lépcsője. Az utolsó lépcsőfok maga a végcél, kilépni az illúzióból és eljutni oda, a valódi életbe, ami csak az előző három lépcső megtételével lehetséges. Szépen sorban. Összeolvasva tehát valahogy így néz ki ez a mondat az én értelmezésemben:  

Az öntudatra ébredéssel (én vagyok) kezdetét veszi a fejlődés (az út) a megvilágosodás (az igazság), és a valóság (az élet) felé. 

Magyarul lehet, de nem kötelező keresztény vallásúnak lenni ahhoz, hogy valaki elérje ezt a Krisztusi tudat-minőséget. Buddha tulajdonképpen ugyanazt tanította, mint Jézus. És előttük Zarathusztra, és Krisna is, majd később Máni is. Kár lenne a fejlődés útját kisajátítani kizárólag a keresztény-hívőknek, miközben világosan látszik, hogy mindegyik világvallás egy közös tőről fakad, és az időnként feltűnő mesterek ugyanarról beszélnek. A Biblia az összeállítását megelőző évezredek kultúrájából merítkezik, ókori népek hitére és történetére épül. Egyes valláskutatók szerint az Ószövetség többet köszönhet Egyiptomnak és Mezopotámiának, mint Júdeának. Rengeteg párhuzam figyelhető meg a bibliai és az említett civilizációk hiedelemrendszere között. Egyesek szerint Énók azonos Thot és Hermész személyével. A sumér mitológiában az első teremtett ember: Adamu. Sok egyéb párhuzam is felmerült kutatók részéről. A zsidó monoteizmus vélhetően az egyiptomi Akhenatontól ered. A zsidó teremtéstörténetet az egyiptomi Teremtésből ihlették. A “Legyen világosság!” a thébai Teremtéseposzban is megtalálható. A “mennyezet a vizek között” nyomai az egyiptomi Teremtésben lelhetőek fel. Ádám és Éva valószínűleg az egyiptomi Geb és Nut. Éva Ádám bordájából jött létre: ezt Enki és Ninhurszag eposzában is így van. Ádám és Éva büntetése, vagyis a halhatatlanság elvesztése Adapa mezopotámiai történetéből lett átvéve (a zsidó Jahve a sumér Enkit helyettesíti). Káin, Ábel és Séth karakterét Ozírisz, Széth és Hórusz egyiptomi megfelelőinek tartják. Káin és Ábel viszályát Széth és Ozírisz viszályából lopták, de a történet későbbi részeiben a sumér Dumuzi és Enkimdu történetén alapul. A zsidó Sámson Héraklészra emlékeztet. A vízözön mítosza a sumér Gilgames eposzra épül, mely történet megtalálható számos más ókori kultúrában (pl. Indiában). Stb., stb. Ezeket a párhuzamot már sokan felismerték. Könyvtárnyi irodalma van a témának. Csak néhány példa:

Dr. Zakar András: A Sumér hitvilág és a Biblia
http://www.angelfire.com/realm3/hmult/nepek/sumerhitvb.htm
  
Ancient Roots
http://www.mega.nu/ampp/eden/roots.html 

http://tudatosebredes.blogspot.hu/2011/12/mennyire-hiteles-biblia.html
A vallás mellesleg olyan mint olaj a tűzre. Még jobban kiélezi a kulturális és egyéb különbözőségeket egyes népek között, de adott nemzeten belül is. Iszonyatos vitákat generál a vallás, főleg a kereszténység, amiben még mindig csak az ellentéteket, ellentmondásokat látják egyesek. Pl. itt>> elképesztő vita alakult ki értelmes emberek között a vallás nevében. No és persze az összeesküvés-hívő oldalakon is folyamatosan melegen tartják a témát. George Carlin úgy fogalmazott, hogy az ámítások területén nincs kihívója a vallásoknak. Én annyival finomítanám, hogy az ellentétek szításában aranyérmesek a vallások. Sokan csak azt látják, hogy a Biblia tele van ellentmondásokkal, és hohó! felfedeztük, hogy az Ószövetség istene nem Istenhez méltóan cselekszik. Igen, ügyes vagy, ülj előre. Az innen-onnan összelopkodott, és a tudatlanság generálására felépített egyházi kereszténység valóban tele van ordító ellentmondásokkal.

Azonban talán nem is az a lényeg, hogy melyik történet honnan ered, hanem az számít igazán a hit mit vált ki az emberből. Gyűlöletet mások irányába, csak mert nem abban az "istenben" hisz mint ő? Isten nevében gyilkolni... nem túl ésszerű cselekedet. Iszonyatos ellentmondásokba ütközünk ha az egyes egyházak, felekezetek tanait összevetjük, ráadásul ezek utálják is egymást. Miért? Ne a különbözőségeket lássuk, meg az eltérő liturgiai elemeket és szokásrendszert, azaz a külcsínt, hanem a közös nevezőket, a párhuzamokat, a tartalmat. Az igazi hit nem kívülről jön. Ideje rádöbbenni, hogy valójában Egy egyetemes vallás létezik, amelyik sok száz darabra esett Széth. Talán eljött az ideje újra egyesíteni a hitrendszert, de ezt csak nagyon tudatosan lehet, hisz nagyon érzékeny terület. El kell engedni hozzá a kötöttségeket, a bebetonozott dogmákat és az emberek által rátapasztott szabályokat. Mert nem az a lényeg, hogy balról jobbra, vagy fordítva veted a keresztet, vagy hogy épp Mekka vagy Makó felé róvod le tiszteleted a Teremtő felé. Meg kell keresni s közös elemeket, a tanításokban rejlő ősforrást. Egy biztos, aki képes az említett mesterek példamutató életét, mintáját és tanításait követni, aki képes már itt is az ő útjukat járni, annak nem ér véget a történet Földön. No és mi van azokkal, akik nem kívánnak az említett útra lépni? Számukra is van fenntartva egy hely, a Regényíró gondoskodik mindenkiről a saját vágyainak megfelelő minőségben. Figyelem! Az út kétirányúsítva lett! Aki nem az életet választja, annak a mondat végén az lesz: nem élet. Nemlét.Akik végigcsinálták Adamus "Jelmagyarázat" c. önmegismerési játékát, könnyen ott találhatták magukat a "híd vagyok" megfejtésnél. Hozzábiggyesztve a "ego-t", az jön ki, hogy "Én vagyok a híd" - amin az emberek átmennek. A híd egy fontos jellemzője, hogy mindkét parton jelen van, itt is ott is. Nekem ez jött ki a játék végére, és még sok más érdekesség is. A fentiekkel analóg módon tehát így is értelmezhető a mondat: 


Én vagyok a híd a megértés, és a valódi világ felé

Ezt bárki elmondhatja magáról, ha erre megfelelő erőt érez magában. Én - talán mérnöki munkámból is kifolyólag - személy szerint régóta próbálkozom hidat verni a spiritualitás és a tudomány közé, de ugyanúgy a Teremtő és az emberek közé is. Elég hálátlan feladat, mert a valódi kapcsolat odabent van elrejtve, amit mindenkinek saját berkein belül kell kiásnia. Egy "kívülálló" legfeljebb az elásott híd egy kikandikáló fehéren csillogó darabját tudja megmutatni, de kiásni, letisztítani a hidat, majd végigmenni rajta... na az már egyéni házi feladat. Úgy gondolom Jézus Krisztus is híd volt. A következő idézet rávilágít erre: "Az én országom nem e világból való". Ő egy olyan csodálatos híd volt itt közöttünk, aki képes volt a belső fényesen ragyogó hídját megmutatni a külvilágnak, így képezvén valódi hidat a bent és kint között, a fent és lent, a túlpart és a mi világunk között. A tanításai messze túlmutatnak bármilyen másokat kiközösítő valláson, egyetemes üdvösséget hírdetett. Vagy valaki tud olyan esetről, amikor Jézus kereszténységet említ? Magukról a "szentírásokról" is megvolt a velős véleménye:

"Ne a szentírásokban keressétek a Törvényt, mert a Törvény az Élet, az írás pedig halott. Bizony mondom néktek, Mózes sem írásban kapta törvényeit az Istentől, hanem élő szóval. A Törvény az Élő Isten élő szava az élő prófétákhoz, az élő emberek számára. Mindenben, ami él, bele vagyon írva a Törvény.
- Megtaláljátok azt a fűben, a fában, a folyóban, a hegyekben, az ég madaraiban, a tenger halaiban; de mindenekelőtt önmagatokban keressétek azt. Ezért, bizony mondom néktek, hogy az összes élő dolgok közelebb vannak Istenhez, mint az írások, amelyek élet nélküliek. Isten azért teremtette az Életet és minden élő dolgokat, hogy azok örökkévaló szóval tanítsák az embert, az Élő Isten törvényeire. Isten nem a könyvek lapjaira írta a törvényeket, hanem a ti szívetekbe és a lelketekbe.
- Ott vannak azok a leheletetekben, a véretekben, a csontotokban, a húsotokban, a beleitekben, a szemeitekben, a füleitekben és testetek minden parányi részében. Jelen vannak a levegőben, a vízben, a földben, a napsugarakban, a mélységekben és a magasságokban. Mindnyájan beszélnek hozzátok, hogy megértsétek az Élő Istennek nyelvét és akaratát. De ti behunyjátok szemeiteket, hogy ne lássatok és bedugjátok füleiteket, hogy ne halljatok. Bizony mondom néktek, hogy az írás az ember műve, de az Élet és annak temérdek sokasága a mi Istenünk alkotása."

Jézus tanítását ha egy szóval kellene jellemezni akkor ez a szeretetvallás. A szeretet ami képes egyedül új erőt hozni ebbe a világba. Ezt Bukovinai barátunk nálam sokkal szebben fogalmazta egyszer: "A teremtő folyamatos szeretet energiája élteti a teremtett világot. Az emberi teremtmény a teremtőhöz hasonlatosan képes a szeretet kifejezésére. Képes szeretni és a szeretet energiáját táplálni. A szeretet képes létrehozni energiát - a semmiből. Nem elvesz valahonnan, hanem létrejön általa. Ez egy varázslat, aki megfejti rájön a világ titkára. Hogy hogyan működik azt nem tudom, de hogy működik azt tudom. A szeretet képes hegyeket megmozgatni. Létrehoz valamit ami nem volt. Tehát nem érvényes az energia megmaradás törvénye, mert a szeretet képes létrehozni többlet energiát. Ami előtte nem volt. Akit a szeretet vezérel képes olyan dolgokat elérni ami képtelenségnek tűnik a józan ész számára. Ésszel felfoghatatlan. Inkább csak "szívvel" lehet felfogni, érezni. Elmondani meg végképp nem tudnám."

És ez tényleg így van. Egy egyszerű példa: ha valaki a környezetedben fásult, dühös, vagy rossz kedvű, mosollyal közelíts hozzá, szólj pár halk kedves szót, veregesd meg a vállát, és azt fogod észrevenni, hogy embertársad jobb kedvre derült, többletenergiát kapott a semmiből, azaz a szeretetből (ha a "valami" az illúzió, akkor a nullpont, a "semmi" = szeretet = Isten?). És én úgy vélem, teljesen mindegy, hogy az ember utazó, híd, vagy csónak szerepét tölti be ebben a világban, ha tud szeretni, akkor már rajta van az Úton, ami hazavisz.

91 megjegyzés:

 1. gratula! sikerült megirnod A bejegyzést, amellyel 101 százalékban egyezek. :D

  komolyra forditva a szót:
  Elolvastam a Jelmagyarázatot, de nem tudtam értelmezni sok mindent. Pontosabban a válaszaim voltak olyanok, hogy a megválaszolásuk után nem lett értelmezhető..
  (miután irtam most egy oldalnyit, kitöröltem.. újból megpróbálom, amint odajutok)
  Adamus tanitásaival az a problémám, hogy tudom, hogy igaz és szeretném érteni, de valami (mint egy tüske a fejben) nem engedi. Volt már olyan, amit egy idő múltával (pontosabban a tanitvány felkészültével-a Mester eljött) megértettem. De van még egy pár dolog, amit nem-de dolgozom rajta.

  Azt hiszem (a tévedés lehetőségét fenntartva :D), hogy Hid vagy. És talán "csak" ezért vagyok itt Nálad. Köszönöm, hogy megosztod velem (is) gondolataidat, mert nem hagynak bennem kétséget. Csak egységet.
  Talán én is hid leszek egyszer, vagy tutaj.. de mig nem tudom-addig gyanús.. :D
  (viszont: bárányként jöttem, de oroszlánként távozom..)
  Tegnap kaptam egy linket (http://www.imdb.com/title/tt1705786/), úgy érzem, meg kell néznem valamiért.
  Bocsánat amiért ilyen bő lére eresztettem a mondanivalómat. :D

  VálaszTörlés
 2. H.B.

  A kereszténység nem vallás, hanem beavatás.
  A beavatás a lét abszolút tisztaságára, épségére és rendjére utal.
  A kereszténység az embert a valódi lét felé nyitja meg.
  A szeretet a létezés végleges alapját teremti meg.
  A szeretet teljesen bevehetetlen, mert a létezés legnagyobb hatalma.

  u.i.:
  "Mani, a nagyműveltségű, világhírű tudós bölcs, az egyedüli olyan vallásalapító volt, aki az Úr, Él és Van isten tanait összefoglalta az Anyahita által magával hozott, Égi eredetű tanításokból, amelyből Buddhától kezdve minden próféta táplálkozott.
  Ezen uruki-mani keresztény vallásnak a tanítása az ataiszi mada-magya-manda, a rómaiak nyelvén mandeus egyigaz Isten vallás a keleti országrészekben volt leginkább elterjedve."

  VálaszTörlés
 3. Krisztus tanítását nem elemezgetni kell, hanem a szerint próbálni élni. Az egész alapvetően arról szól, hogy ne tégy olyat mással,amit veled sem szeretnéd, hogy tegyenek. Nem azért, mert valamiféle menyországba szeretnénk kerülni és nem is azért, mert "Krisztus mondta". Akinek sikerül kitartóan betartani ezt az alapvető szabályt, észreveszi egy idő után, hogy miért jó ez.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Van igazságod! A probléma, hogy a világunk ezen bölcselet ismeretében került egyre lejjebb és lejjebb....
   Arról nem is beszélve, hogy Krisztus előtt is volt élet (nem is akár milyen!) sok-sok ezer esztendőn keresztül.

   Törlés
  2. Krisztus idején szinte csak a távolkeleti világban létezett az eszme, miszerint ne tégy olyant mással stb. Krisztusnak és Mohamednek köszönhetően, ma már az egész bolygóra terjedt az eszme, vagyis sokat fejlődtünk. Ugyanakkor egy romboló eszme is jócskán elterjedt Krisztus óta: a farizeusok "kiválasztottsága", materializmusa és kegyetlen rasszizmusa, mivel közben a farizeusok utódjainak (akik ma már nagy részben nem is Isten hívők) sikerült sok országban magukévá tenni a pénz hatalmát. Ha ezutóbbi negatív eszme el tűnik és előbb-utóbb el is fog, minden más lesz, hiszen az új farizeusokon kívül az emberiség szinte mindenütt pozitív eszmék híve, legyen az kereszténység, iszlám, buddhizmus, shintoizmus, hinduizmus vagy egyéb.

   Törlés
  3. Éreztem, hogy lesz némi nézet eltérés...

   A távol keleti eszmét innen Európából jelenleg nagyon sűrű rózsaszín köd lengi körül. Annak idején a Buddhizmus (ha erre gondoltál) ugyan olyan erőszakosan terjeszkedő vallás volt (mivel vallássá és ez által egyben hatalommá is vált), mint az összes többi. Gondolj csak Tibet és Bhután közötti konfliktusra, vagy előtte Atilla és Buda pont előlük volt kénytelen áthelyezni Ordoszból (jelenleg Kína), a Hun törzsszövetség spirituális központját a Kárpát medencébe. A Hinduizmus mellett Buddha labdába sem tudott rúgni...
   Az összes többi földrészről, amit meg a katolicizmus rontott meg, pedig úgy tűnik megfeledkeztél.

   Krisztust a mi papmágusaink tanították/nevelték először Egyiptomban, majd később Ordoszban. Gondolod, hogy szeretet nélkül?. Krisztust megkeresztelte Keresztelő Szent János, szerinted milyen eszmék lehettek-e mögött?

   Ebből csak annyit akartam kihozni, hogy a szeretet eszméje, és a "másnak ne tégy rosszat" nagyon is megvolt már akkor is Ázsia belső népeinél, és még egy csomó más helyen. Egy szkíta a régi időkben akár szeme világát is képes volt beáldozni azért, hogy a barátját mentse. Az más kérdés, hogy a gyűlölet eszméje is fokozatosan kezdett szétáradni, amiért Krisztusnak le kellett születnie.

   Az emberiség papíron a pozitív eszmék híve, de valójában a saját önzősége tökéletesen elfedi ezt (jó és rossz állandó harca). A társadalom elenyésző kisebbsége hajlandó lemondani önként a rendszert fenntartó "jólétéről", és addig, amíg a tudást csak tölcsérrel tölti magába megnyugtatni a lelkiismeretét, addig valószínűleg nem sok miden változna, ha csak egy vagy több magasabb erő közbe nem avatkozna...(amire jó esélyünk van) Ezt annak ellenére vallom, hogy egy rakás ember valamiért most elkezdett ébredni, és akik még nem, de tudatosabbak egy birka szintjénél, már azok is érzik, hogy nagy a baj...

   Az eszmékkel pedig az a probléma, hogy a legtöbb mögött egy vallás is található, amik sajnos a korrupt lét termékei.
   H.B. A vallásnak az alapállásról nincs tudomása, azokat a népek saját terheik megkönnyítésére alkották.

   "Gelyza nagyfejedelem hangoztatta vitaindító beszédében: Fennmaradásunk érdekében fontos döntést kell hoznunk: Bizánc kereszténysége vagy Róma kereszténysége tudja-e inkább biztosítani létezésünket? Elég gazdag vagyok ahhoz, hogy két istent szolgáljak. Buddhának és Mohamednek is maga felé hajlik a keze, hát még Bizánc és Róma híveinek."

   Törlés
  4. Attól, hogy jelen van az eszme valamelyik valláson keresztül, az átlagember még nem lesz szent vagy bölcs és a vallások maguk is gyilkolászásra kényesztethetnek, főleg az elején. Azonban egyre többen megismerkednek az eszmével és valamennyire követik is. Ettől aztán fejlődik a követők empátia képessége és vele együtt az emberiség. Róma sem egy nap alatt épült fel.

   Törlés
 4. Így van, nem szó szerint kell értelmezni és elemezgetni a szentírásokat, mert mai ésszel nehezen fogható fel az akkoriak nyelvezete, és gondolkodásmódja. Szerintem az ember megértési szintjétől függ, hogy mennyit tanulhat belőle, illetve mikor léphet túl az összelopkodott zsidó Biblián.


  Más.
  Az egyiptomi gyökerek azért is érdekesek, mert a mai globalizáció és háttérhatalom az egyiptomi és babiloni elit egyenesági leszármazottja - római, szász, és egyéb birodalomépítő állomásokon keresztül. Nem csoda hát, hogy a keresztény kultúrkör is az egyiptomiból ered. Ez sok mindent megmagyaráz. Korábban Ö.T. feltárta azt is, hogy a mai EU nagyjából a Római Birodalom területén fekszik, és ugye a keresztény egyházat is Róma terjesztette szét világvallássá.

  Szóval az egyiptomi gyökerek nem véletlenül húzódtak (menekültek?) át a kereszténység egyház tanaiba. Folytatásosság figyelhető meg. A kérdés már csak az, hogy az egyiptomi hitvilág és civilizáció honnan származik. Mert egy kissé hihetetlen, hogy egyszer csak a semmiből megjelenik - az ókori civilizációk többségével együtt - egy teljesen kifejlett civilizáció, kifejlett technológiai, társadalmi, és hitrendszeri felépítéssel, majd egyszer csak eltűnik. Vagy mégsem tűnt el? Szerintem az Egyiptomi Birodalom nem tűnt el, hanem csak átalakult Római Birodalommá, "latin" nyelvterületté, majd Brit Birodalommá, és ma az USA és EU testesíti meg ezt a birodalomépítő kedvtelést. Az elit kaméleon változásai nehezen követhetőek, de a különböző korszakokat két dolog biztosan összeköti: a megalit építés (piramisok, obeliszkek, dómok, stb.), és a keresztény egyház.

  Erre a témára nem elég egy hozzászólásnyi terjedelem. Nagyon érdekes regény kerekedik ki ha az ember megpróbálja áttekinteni az elmúlt 13.000 évet.

  VálaszTörlés
 5. Mazsola: Miért pont az elmúlt 13000-et, mi történt akkor?

  VálaszTörlés
 6. zplus: nekem ez nem mond semmit, viszont tényleg érdekelne...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. OFF: Nem ehhez a cikkhez illik, csak megjegyzésképpen szúrtam közbe.. az angol (mint minden nyelv) kódrendszerként fogható fel - különösen feltűnő a néma E-t tartalmazó szavaknál a kód lényege (egy világhónap 25920év, fele pedig L-12,I-9,F-6 (0))-ilyenkor általában történni szoktak dolgok, amit aztán sokáig emlegetnek.. :D
   Érdekes az angol nyelv keletkezése a latinhoz viszonyitva, és az is, hogy miért éppen a magyar nyelv a kulcs sok idegen nyelvhez.. az igeidők száma az angolban (12),és a latinban http://users.atw.hu/munduslatinus/Nyelvtan/igeragpeld.pdf
   pl. Hold - mint égitest, to hold - tartani, fogni, fogva tartani..
   Playing with moon-játék a Holddal: http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/25139455.jpg
   innen: http://www.panoramio.com/photo/25139455

   Törlés
 7. Régebben gondoltam azon, milyen jó lenne ismerni Jézus valódi történetét, ahogy igazából volt.
  Vajon ács volt, vagy herceg, Mária Magdolna a felesége volt vagy egy prostituált, testében támadt-e fel, vagy máshogy stb.? Ma már az a benyomásom, hogy innen a jelenből, a múltból jövő dolgok, így Jézus története, vallásalapítók és vallási rendszerek, de az egész világtörténelem nagyon töredezett, nehezen kutatható. Természetesen feltárulhatnak új dolgok, bizonyító erejű részletek, de a kép sok tekintetben mégis töredezett mozaik marad.
  Talán nem is a pontos történet a fontos, nem az amit az egyház kialakított, vagy amit a kutatások feltártak, hanem ebben a töredezettségben még megmaradt nagy erejű üzenetek.
  Én úgy élem meg, hogy bizonyos kódokat, kulcsokat kapunk, amik a földi világon túlmutatnak, amik az illúzión átsegítenek, elérve a Krisztusi tudatot vagy a Buddhai megvilágosodást. A személyes élettörténetünkben ezek a kijutást segítő táblák az úton mindenütt el vannak helyezve, csak meg kell tudni látni. Ehhez sok segítséget kapunk Jézustól, Buddhától, de akár a szomszéd bácsitól is :).
  Köszönöm ezt a hasznos írást, és ezt a kulcsmondatot: Az öntudatra ébredéssel (én vagyok) kezdetét veszi a fejlődés (az út) a megvilágosodás (az igazság), és a valóság (az élet) felé.

  VálaszTörlés
 8. Hogy mi volt 13000 évvel ezelőtt? A Színpadcsere kezdete. Globális színpadcsere. Globális kataklizmának is hívják. Nem minden törlődött, csak a tudás, az emberek, és a globális civilizáció úgy 90 %-a. Ami megmaradt abból épült fel a mi korszakunk - érződik is némi hiány. Röviden ennyi. Hosszabban talán máskor.

  Zplus, kösz!

  Ildi, szívesen!

  Névtelenek: olyan nehéz lenne odabiggyeszteni valami idióta nicknevet, vagy monogramot hogy meg lehessen különböztetni a kommunikálókat? Tudom egy a tudat, meg nem az számít ki mondja, de ne kelljen már leszűkítenem a hozzászólókat csak a fiókkal rendelkezőkre. Ráadásul baromi jókat írtok és sejtem is "kik" vagyok, de hadd ne találgassak. Köszi!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Szia Mazsola!

   Legutóbbi nézeteltérésünk ( megjegyzem én váltottam ki, de igazából nem szándékosan ) hatására megvilágosodott bennem valami. A nagy EGÉSZ-ben bizony az EGO-nak is szerepe van, ha akarjuk, ha nem. És ez talán egyúttal válasz is a már korábban tárgyalt "IS-IS" kérdésre. Ugyanis az EGÉSZ (azaz EGY) felépítése több EGÓ-ból áll össze, méghozzá rétegesen, mint a lazanya. Egy sor ego + egy sor közösség, mindez több rétegben.

   A könnyebb megértés kedvéért egyszerűsítsük le ezt az ember szintjére, szerintem ugyanis a megoldás kulcsa maga az embernek nevezett teremtmény. (Illetve vehetünk bármilyen más élőlényt is, Darwin kedvéért pl. a majmot. ... :))) )

   Kezdjük onnan, hogy az ember különböző minőségű sejtcsoportokból áll - mint pl. bőr, csont, izom, ideg, - vagy a belső szervek egyenként, ahol a különböző minőségű sejtek önmaguknak IS dolgoznak (önfenntartás) és magának az adott szervnek IS (pl.: máj vagy tüdő) - továbblépve az egyes szervek ugyanúgy "érdekeltek" az önfenntartásban IS, egyúttal azonban a szervezetnek IS dolgoznak, mivel csak úgy képesek túlélni, vagyis az egymásra utaltság egy "gyári" programm, mert így lett megalkotva. (Ez lenne a már említett ÉRT-elem, ahol a különböző minőségek egymásÉRT is tesznek valamit.)

   Mégjobban leegyszerűsítve: EGO + KÖZÖSSÉG + EGO + KÖZÖSSÉG + EGO + KÖZÖSSÉG , stb. ahol ez a folyamat egyre magasabb szinteken érvényesül. Az emberiség egyik problémája, hogy az egész építmény (piramis) tetején egy NAGY EGO = ÉN áll, azt meg már tudjuk, hogy ki szereti annyira fényezni saját magát.
   (Sátán)

   A másik problémánk az IDŐ. Ha megnézed, a hagyományos ÓRA balról jobbra jár, ami első ránézésre pusztán egy körnek tűnik, ha azonban az idő síkjában ábrázoljuk, akkor egy kifelé pörgő spirált kapunk, ennek a leegyszerűsített ábrázolása nem más, mint a 6-os szám.

   Azaz jelenleg a széthullás érvényesül.

   Ö.T.

   Törlés
  2. Milyen kifejező a magyar nyelv: nézeteltérés! :) Ebben úgy nagyjából minden benne van miért viselkedünk így egymással. Mivel nem hangyaboly vagyunk, hanem különböző individuumok, az öntudatra ébredés különböző szintjein, ezért valaki az "én vagyok" esetében még csak az ego-ig jutott, valaki már megtalálta a helyét és ismeri jelenlegi változó pozícióját.

   Törlés
  3. A nézeteltérés a programm része Mazsola, ugyanis emberi szinten vizsgálva pl. a máj nem vall azonos nézeteket a tüdővel, mivel más funkciót töltenek be EGY szervezeten belül.

   A máj pedig nem beszél tüdőül, mint ahogy a tüdő sem beszél májul. ... :))) (Azaz idegenként azonosítják be egymást.)

   Mindezt kivetítve a nemzetek szintjére nem nehéz rájönni, hogy miért hiányzik az egyetértés. Mindegyik saját magát tekinti a legfontosabbnak, vagyis az EGO, illetve a csoportos EGO érvényesül, aminek a pozícióharc egyértelmű velejárója. (háborúk)

   Az elmúlt párezer év azt mutatja, hogy ennél többre az ember nem is képes, teljesen függetlenül attól, hogy milyen nemzethez tartozik. Azaz hiányzik valami, ami a sok csoportos (nemzeti) egót összefogja egy ÉRTELMES egésszé.

   Hm ... talán mégse kellene IST'N-nek hadat üzenni, nemde?

   Ö.T.

   Utóirat: A nyelvtani kisiklásod - amire felhívtam a figyelmedet - egyedül a Te egódat zavarja. Számomra inkább megnyugtató, hogy "más" is keresi a megoldást. ... :)))

   Törlés
  4. költői kérdés: mi van akkor, ha ez a nemzeti-nyelvi-bábeli zűrzavar pont ezért lett létrehozva? oszd meg és uralkodj..

   Törlés
  5. " ... mi van akkor, ha ez a nemzeti-nyelvi-bábeli zűrzavar pont ezért lett létrehozva?"

   Hogy pont miért ???
   Nem értem egészen, hogy mire kérdeztél rá.

   Ö.T.

   Törlés
  6. azért költői kérdés, mert nem várok rá választ-mert igy gondolom (igy súgta a morfogenetikus mező.. :D) : pont azért lett megalkotva-teremtve a népek-fajok-nyelvek-nemzetek bábeli sokszinűsége, mivel a ködbe veszett régmúltban egyszer már megszivták a "teremtők", mikor a kataklizma után nem szétforgácsolódott emberi közösségeket találtak visszatérvén, hanem erős közösségeket.
   (a Biblia olyan számomra, mint az édesség, amely nyomokban mogyorót tartalmazhat.. :D)
   http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20M%C3%B3zes+11&version=KAR

   Törlés
 9. Tényleg, mi volt 13000 évvel ezelőtt?
  Vélem, hogy vélekedtek, többnyire találgatási alapon...
  Amennyiben erőteljes a vélekedés, hiszitek is, ha erős a hit, hirdetitek is.., s ezt nem elítélőlég írom, hisz magam is vélekedek...
  A napokban olvastam, hogy a Talmudot is "átfésülték", értelmezték...
  A biblia is átesett már jó-néhány manipuláción...
  Mindenesetre legalább egy értelmes kitétel van benne: János evangelista 8.44! Igazságát, a jelen, a jelen gyakorlata is, lásd az Irán elleni harci terveiket, kétségtelenné, vitathatatlanná teszi!
  Gyz/p

  VálaszTörlés
 10. "A zsidó monoteizmus vélhetően az egyiptomi Akhenatontól ered."

  Na ezzel a kijelentéssel azért vitatkoznék egy kicsit, mivel az egyiptomi hitvilág egyáltalán nem monoteista, míg a Tízparancsolat elején egyértelműen ott áll, hogy "én vagyok a te Istened és rajtam kívül nincs senki más" (szabad fordításban).

  Ö.T.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ezt már korábban megfejtettük: az egyiptomi látszólagos többistenhit valójában csak az Egy Isten számtalan megnyílvánulási formái iránt bemutatott tisztelet jele volt. Echnaton megerősítette ezt az egyistenhitet, amit lehet többféleképpen értelmezni: az egyik értelmezése részünkről az volt, hogy Aton ezzel teremtette meg a Földi királyságát (valódi Isten el, hamis Isten piramistetőre ültetve).

   Ami viszont már a feledés homályába vész, hogy az egymástól földrésznyi távolságra lévő kultúrák honnan vették az egyisten-hitüket? A globális vízözönt valamiért ez a dolog túlélte. (más kérdés, hogy amit a tömeg kapott az már egy jócskán "személyre szabott", kifacsart, kificamított egyisten hit lett, lásd Fáraók, Róma, stb., ahol már nem a Teremtőt imádják, hanem az STN-t, fusson az iSTeN név alatt akár)

   Törlés
 11. "Ezt már korábban megfejtettük: az egyiptomi látszólagos többistenhit valójában csak az Egy Isten számtalan megnyílvánulási formái iránt bemutatott tisztelet jele volt."

  Hát persze, persze ... a "szent" ganajtúró a macskával és a kobrával meg csak véletlenül arra jártak, nem ???
  Ne komolytalankodjunk már ennyire!

  Tegnap be akartam másolni ide az egyiptomi "istenek" népes csapatát, de a 4000(valahány) karakter nem volt elég.

  Ö.T.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Sőt! már gyerekként (ugye mese helyett olvassa a hüjegyerek az egyiptomi-görög-indiai-stb mondákat) feltűnt, hogy bátty a húggal, apa is a hugival, anya átváltozott, hogy apa ne ismerje meg (?), nagyapa unokával..
   (a vicc szerint is szép dolog a vérfertőzés-főleg ha a családban marad..)

   Törlés
  2. Hát a "Ne paráználkodj!" kérdés ma már úgy néz ki, hogy "Mindent ki kell próbálni!" (liberalista változat)

   Ebben a pakliban azonban a kimúlás is benne foglaltatik.
   Hm ... szar ügy, nemde?

   Ö.T.

   Törlés
 12. A ganajtúró, a macska, és a kobra is Isten teremtményei, és ha jól sejtem a Teremtő minden megnyílvánulását felsorolni tényleg nem volna elég 4000 karakter. Hol itt a vicc??

  VálaszTörlés
 13. Hogy hol itt a vicc?

  Hát csak ott, hogy a Teremtő nem azonos a Teremtménnyel.
  Ezt csak valaki be akarja dumálni nekünk. ... :)))

  Vagy szerinted a Teremtő szívesen veszi azt, ha ganajtúróbogárnak nézzük??? Hm ... nem hinném, hogy oda lenne az ötletért.

  Kiválasztottéknak amúgy is tilos volt az ábrázolása és ez nem véletlen. Az élet különböző formáit ugyanis lehet ábrázolni, de magát az ÉLETET lehetetlen. Az összes szobor, rajz, festmény, stb. mind élettelen.

  Ö.T.

  VálaszTörlés
 14. Ha jól emlékszem, akkor ismered a véleményemet a Tökfödőről.
  Vagy leírjam mégegyszer???

  Ö.T.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A "tökfödő" a magyar nemzetben mindig is létező egységet jelképezi. Ezért, a mindenkori hazátlan szelleműek és különösen a mai "globalisták" szívesen gúnyolják a Szent Koronát. Lásd például a forma 1 testileg és lelkileg korcs királya, Bernie Ecclestone, nemrégi megjegyzését a Koronáról: "Is there a made in China on it?".

   mm

   Törlés
  2. Nem kell leírni még egyszer, csak gondoltam odaillik az élettelen dolgok felsorolásába. :)

   Törlés
 15. @ mm

  B@szh@tják a Koronát, ha nincs alatta király. ... :)))
  Ez egy évezredes magyar népbetegség.

  Ö.T.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kissé gyomorforgató, amikor magyargyűlölők magyarul böfögnek, mert túl lusták ahhoz (is), hogy megtanuljanak héberül.

   mm

   Törlés
  2. Csak lábujjhegyen jegyzem meg: amíg volt alatta király - a Ferencjóska, meg a Negyedikkároly - hát baszhatták azt is.
   Azt hiszem, kissé túldimenzionáljuk ezt a jobb sorsra érdemes holmit.
   Már bocs a párhuzamért, de mikor a Mózes hosszabb kirándulást tett a Hórebre, a hitsorsosai azonnal összedobtak egy aranyborjúra valót, nehogy már imádni való nélkül maradjanak.
   Ugyan mi másért küldte volna vissza az USA '78-ban, nagyjából a leendő "rendszerváltás" előkészítő szakaszában a kommunista Magyarországra a Koronát?

   mj


   Törlés
  3. mm, bocs a tapintatlanságért.
   Szóval hogy te is megértsd:
   רק קצות אצבעות הערה: בעוד המלך הונח - פרנץ יוזף, 4 צ'ארלס - הוא גם דפוק.
   אני חושב שקצת יותר מדי מאוד של דברים ראויים לגורל טוב יותר.
   תסלח נמדד במקביל, אך כאשר משה עשה את הדרך הארוכה לחורב, בני דתו להיות מושלך מייד לעגל זהב עבור כולם, לא אוהבת הוא להישאר בלי.
   לאחרים מה סיבה היו נשלח בחזרה לארצות הברית בשנת 78 ', על עתידו של "שינוי המשטר" בשלב ההכנה של הונגריה קומוניסטית שבכתר?

   mj

   Törlés
  4. Így már minden világos.

   mm

   Törlés
 16. "Már bocs a párhuzamért, de mikor a Mózes hosszabb kirándulást tett a Hórebre, a hitsorsosai azonnal összedobtak egy aranyborjúra valót, nehogy már imádni való nélkül maradjanak."

  Szerintem Mózest kinyírták.
  Istenre ugyanis nem jellemző ez a "használd aztán dobd el"
  felfogás, különben már mindannyian a kukában hevernénk.

  Hogy ki lehetett a tettes?

  Hát mondjuk az, aki előtte már telerakta a piramisaival az egész Földgolyót. Amúgy csak keresgélj nyugodtan a párhuzamok mentén - függetlenül az időtől - mert Mózes nyilván azoknak volt "kellemetlen" jövevény, akik már évezredek óta itt hancűroztak akadály nélkül.

  Amúgy meg figyelemre méltó ez a királyosdi, mert eleinte sem a zsidóknak nem volt, sem a magyaroknak. (sem az indiánoknak)

  Ö.T.

  VálaszTörlés
 17. "Jézus tanítását ha egy szóval kellene jellemezni akkor ez a szeretetvallás."

  Van ám ennek egy magasabb szintű értelmezése is Mazsola.

  Ha visszalapozol a Bibliában, akkor az "isten" fiai és az emberek leányainak utódai nagy hősök voltak, ami más értelmezésben úgy hangzik, hogy a kihajigált angyalkák elvegyültek az emberek között és a közös csemetéik egyáltalán nem vetették meg a gyilkolászást.

  Namost Krisztus a "szeretetkóddal" olyan ismertetőjelet hozott, amire a kihajigált angyalkák nem képesek. Így aztán a beazonosítás könnyen elvégezhető. ... :)))

  Helyette ezek meg kitalálták a sajnálatot és bravúrosan összemosták a két fogalmat.

  Ö.T.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Pardon, de tojok Mózesre...
   Itt a párhuzam volt a lényeg: alkalmas időben közénk dobtak valamit, aminek kiváló reklámszakemberek apránként felépítették az 'imidzsét'.
   A seggünk mára ki van a gatyából, az országot elsinkófálták alólunk és állva szarunk a szegénységtől - de van helyette a zsidókat megszégyenítő kiválasztottsági tudatunk, tök használhatatlan Szent Korona eszménk és koronázási kellékeink vitézkötéses überciheres darutollas asszisztenciával...

   mj

   Törlés
  2. Szépen bemocskoltátok a cikk gondolatait. Gratulálok!
   Ennyit az ősök tiszteletéről, az "angyalok által hozott Szent Koronánkról" és a szeretetről, mert a történelem ismerete nélkül az összeesküvés elméletek, és a napi problémák felül írják az értékeket...
   Mintha Krisztus is jósolt volna valami hasonlót...
   Sebaj! A ti sorsotok, de azért nem árt ha tudjátok, hogy az itteni lét után nem csak fény van, és oda innen a "három hamuban sült pogácsán" kívül semmit sem visztek, és ott már max. csak az ősök segítségében bízhattok, de az így nehéz lesz...

   Törlés
  3. Ö.T.: valami ilyesmire gondoltál? (előszó)
   http://istenkereso.hu/letoltesek/tanitasok/Hamvas-Bela-Enokh_konyve.pdf

   Törlés
 18. Pontosan erre.

  Ö.T.

  VálaszTörlés
 19. Énók könyvéről készülőben van egy cikkem, de még emésztenem kell.


  Nézzétek. Tudom, hogy a Biblia, a Szent Korona, meg a zsidók kényes téma, de hadd mondjak valamit, aztán majd eldöntitek mihez kezdtek vele.

  Tisztelem a Bibliát (első prioritású forrásnak tartom kutatásom szempontjából), de nem a könyvben, hanem ISTENBEN HISZEK!

  Tisztelem a Szent Koronát, mint nemzeti jelképet, de nem a tárgyban, hanem az EMBERBEN hiszek.

  Tisztelem az Isten által alkotott sokszínűséget, büszke vagyok magyarságomra, de nem a származás alapján teszek be valakit a "kerülendő" fiókomba.

  Remélem ez így tiszta volt.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A Szent Koronával kapcsolatban egy rakás olyan elmélet van, ami kiemeli azt a tárgyak közül anélkül, hogy azt be kéne sorolni a bálványok közé...

   1.) Szent Korona lény (őfelsége a Szent Korona) a koronának szelleme és lelke van. (minden ősi leiratunk szerint az angyaloktól kaptuk ezt a koronát, ez akár magyarázhatná a lelki és szellemi vonalat)

   2.) A koronát hatalmas mennyiségű szeretet veszi körül, pedig a környezet erősen ellenséges. Nekem véletlenül sem tűnik úgy, hogy ez a szeretet e világról lenne gerjesztve, de mégis megvan. Miért? Ez a szeretet képes-e képességekkel felruházni, esetleg éltetni egy "tárgyat"? Szerintem igen.

   3.) A korona az összes régi leírás szerint szakrális beavató korona, ami annyit tesz, hogy koronázáskor az uralkodónak megfelelő szertartás keretében letölti az adást. Ez a meglévő korona volt a nép előtt használatos beavató korona, de volt egy ennél fontosabb koronázás is, amit a föld mélyén beavatottak jelenlétében végeztek. Ahhoz egy másik (fontosabb) Gilgames koronát használtak.

   4.) Az Arvisurák szerint a koronánk kövei közül egy sem földi eredetű, azon kizárólag a szíriuszi társ bolygónkról származó gondolat rezgős kövek találhatók, amik segítségével az ÓM jelű szakrális királyaink képesek voltak az égi tesókkal kommunikálni.


   Törlés
  2. Nézd, SZN, én nem kétlem hogy vannak mágikus képességű tárgyak, és azt sem, hogy a Korona ilyen, de azt már kétlem, hogy ennek a tárgynak lelke van.

   És ha belegondolunk úgy őszintén, a magyarság problémája kb. egyidős a koronával. Ebből azt vonsz le amit akarsz...

   Törlés
  3. Neizélj már Mazsola.
   Olyan, hogy "kényes téma" - nem létezik
   Igazán nem akarlak bsztatni, de ez a
   hozzászólásod olyannyira simulósan polkorrektre sikeredett, mint macskát szarni...:-)

   mj

   Törlés
  4. "Nekem senki ne verje a nyálam!" :)

   Jó fej vagy mj, csípem a beszólásaidat! :D

   Törlés
  5. ... de azért rád is ráférne egy alapos eltángálás! :) Legalább olvasd el a nézeteltérés cikkemet, hátha ragad valami.

   Törlés
  6. "a magyarság problémája kb. egyidős a koronával. Ebből azt vonsz le amit akarsz..."

   Ebből sajnos csak egyetlen dolgot tudok "levonni", hogy egészen más történelmet ismerünk...:-(((

   u.i.: A koronának, hogy van-e lelke vagy nincs, azt nem tudom, mint írtam elmélet! Mivel szinte semmiről sincs bizonyosságunk, így erről se lehet... Az elmélet egyébként Kozsditól származik, és valamiért még nem dobtam ki... (majd 1-szer kiderül miért...)

   Törlés
  7. A királyság intézményének bevezetése előtt is - ha jól tudom - egy működő társadalmi rendszere volt a magyarságnak, amelyben a világ duális felépítésének megfelelően a szellemi és a "világi" irányítást két személy - kündü és gyula - testesítette meg. A kettő volt egy. Ezt szüntette meg István (vagyis már Géza is), és vonta össze a két feladatot önmagába - nem mellékesen a "nyugatiak" súgalmazására. Hogy ez hiba volt-e? Ezer év távlatából nehéz megítélni, de azt már nem nehéz, hogy ennek az ezer évnek az utóbbi fele elég szarul sikeredett. Korona ide vagy oda, kár volt elszakadni a gyökerektől, írtani a róvásírás alapú kultúrát, és bevezetni a vatikáni sátánizmust, pláne hogy a "honfoglaló" magyarok ismerték Krisztus tanítását.

   Nem biztos, hogy sok értelme van rágódni a múlton, pláne, hogy szerintem megváltoztathatatlan. A mai életünkre nyílván befolyással van, de érdemes talán inkább előre tekinteni. Én nem biztos, hogy egy újabb királyságra vágyok, vagy ha igen, akkor a királyok királyának irányítása alatt, akit viszont nem a szavazófülkében és nem is a történelemkönyvekben, hanem belül kell megtalálnia mindenkinek.

   Törlés
  8. Atilla a királyok királya volt. Gilgames (Árpád) is király volt kb. 6000 évvel ezelőtt. Nem korhoz, és "nyugati sugalmazáshoz" kell kötni az igazi királyság intézményét, hanem szakralitáshoz. (szumír és etruszk királyok) Semmiképpen sem keverném össze a szakrális királyt, ki szellemi vezérléssel vezette népét, a nyugati típusú elnyomó királyokkal...
   Az ezer év második fele valóban nem volt fényes. Szántai szerint ez egy önként vállalt küldetés volt. Öseink látták, hogy milyen mélyre fogunk süllyedni.
   A múlt nagyon fontos. Ahogy fa sem létezik gyökerek nélkül, úgy népek/nemzetek sem. A történelem ismétli önmagát (egyszer hopp, máskor kopp), ezért nagyon is fontos, hogy tisztában legyünk a letűnt eseményekkel, akkor is, ha azokból csak morzsáink maradtak...
   A Szent koronánknak a hitem/megérzésem/meggyőződésem szerint hamarosan még komoly szerepe lesz (ezért is fontos nekem ez az irány, és zavar, ha egyesek "tökfödőként" gyalázzák)
   A rovás kiirtása nehezen magyarázható, a vatikáni sátánizmus viszont Mátyásig nem tudta teljesen megvetni a lábát, hiszen valamilyen mértékben független magyar keresztény egyházunk volt. Az más kérdés, hogy ők irtották ki végül az Árpád házat, és jó eséllyel Mátyást is...
   Istvánt valamiért Szent László szentnek nyilvánította (Rómától függetlenül) Úgy gondolom, hogy ő még jobban tudta, ez miért történt (a hibák ellenére), mint mi most innen...
   magyarság:
   "a magyarság nem népet jelent, hanem vallást, az Egyisten hívő ősmagyar vallást."
   forrás: http://www.kincseslada.hu/kozmikusember/content.php?article.267

   Törlés
  9. A Korona beiktatásával a magyaroknak nem a problémája kezdődött el, hanem a keresztjárása - legalábbis Szántaiék szerint, akik párhuzamot vontak Krisztus kálváriája és a magyarság sorsa között. Elég sok egyezés mutatkozik a két, hangsúlyozottan vállalt küldetés között. Valszeg csak a "végén" fogjuk megismerni az okokat, a kezdeteket. És szerintem is minél inkább ismerjük az idevezető utat, annál világosabban látszik az irányvektor előre is. Aktuálpolitikába nem mennék bele, de mintha Orbán tekintetében is néha ott lenne valami ebből a vállalásból. A küldetés megtalálja az embereit, akik képesek továbbvinni, akár még az olyan szaralakokat is, mint a politikusok. Ki tudja kiben milyen erő szunnyad. :D
   Panka.

   Törlés
  10. Mazsola (2012. augusztus 23. 9:18), elképesztő, hogy mennyire egyezik a világképünk!.... :-o

   Panka: "látszik az irányvektor előre is. Aktuálpolitikába nem mennék bele, de mintha Orbán tekintetében is néha ott lenne valami ebből a vállalásból"

   Irányviktor.:)

   P.

   Törlés
 20. Az út az egó. A fény a sötétség. A Szent Korona egy kulcs.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Óh, te névtelen, megihletett a haikud...:

   A világ múlandó,
   A kertitörpe örök.
   Ezért vásárolják előkelő körök.

   mj

   Törlés
  2. Internetes kertitörpe tanfolyam indul, héberül is. Az érdeklődők jelentkezzenek a Pajesz utca nyilvános illemhelye bejáratánál.

   Törlés
  3. 腹切 (hara-kiri)
   切腹 (szep-pu-ku)
   ööö..

   (ne tetééézd...)

   Törlés
  4. (mivel véletlenek nincsenek..)
   ma véletlen elébemsodródott ez a film.. soxeretettel.. :D
   http://www.youtube.com/watch?v=fG480t62vo4

   Törlés
  5. Még rengeteg ehhez hasonló ötletet várunk barchesz sütés hegesztőpisztollyal, macesz pirítás napenergiával, libanyak töltés kompresszorral - bátrabbaknak pedig klezmerkoncert Teheránban (még bátrabbaknak Mekkában) témakörben...

   mj

   Törlés
 21. Potenza si avrà dal popolo, quando tutti iniziano a riunirsi sotto il nuovo sistema. Chiamando a raccolta dal baratro del disastro finanziario, l'umanità salirà a livelli che non si vedono su questo pianeta, dal momento che prima della storia conosciuta registrata. Ognuno sarà libero dalle catene di difficoltà finanziarie ed essere in grado di focalizzare finalmente l'attenzione su altri settori della loro vita. Proseguendo nei prossimi mesi, la ricchezza di recente maturato dell'umanità permetterà un fiorire di nuovi progetti e programmi volti a ripristinare il pianeta per la sua bellezza naturale incontaminata e perfetto funzionamento. In queste nuove condizioni, la vibrazione collettiva dell'umanità aumenterà vertiginosamente, e questo forgiare le ali necessarie per la tua ascesa verso i regni superiori. Questo è il piano.

  Luigi Grandi

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Szép volt Mózi! Nyelvtanilag is rendben van?

   Törlés
  2. Si si, allegro ma non troppo.

   Törlés
 22. (nem)lágy-ébresztő-dal (annak akit illet, ill. mindenkinek), időzitve a kapcsolódás miatt (az eleje is érdekes):
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gNUErr-3pS8#t=92s

  VálaszTörlés
 23. ""senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam". Én egy kicsit másképp látom :). Szerintem ez egy nagy tévedés. (..) igaz lehet, mondjuk egy bölcs öreg indiánra is, aki még életében nem fogott a kezébe Bibliát."

  Ember!
  350 évvel azelőtt mondta, minthogy létrejött volna a Biblia!!! :D:D
  Ne keverd a szezont a fazonnal!
  P.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Hm... Nem teljesen értem mi köze az egyéni üdvözülésnek (szintlépésnek) ahhoz, hogy ki mikor mondott valamit? Különben is, ebben a folyamatosan mocorgó illúzióban az idő fikció! :)

   Törlés
  2. Több helyen utalsz arra, hogy egyház, vallás, Biblia... mindezt Jézus tanításával msood össze. A katolikus egyház, a katolikus vallás, a Biblia még sehol nem volt Jézus idején, és amikor létrejöttek, meglehetősen cenzurázták a tanításait, ezt te is tudod, hiszen vatikáni sátánizmusnak nevezted el. Remélem, csak pontatlanul fogalmaztál, de azt nagyon. Erre hívtam fel a figyelmed. P.

   Törlés
  3. Úgy van, a vatikáni csipet-csapata a "másik" oldal. És pont emiatt is nem fogadom el maradéktalanul amit a Bibliában olvasok. :)

   Törlés
  4. Mazsola, ez egy meglehetősen mély nyúlüreg... mutatom az első lépést beléje: http://szalma.info/cokog/Avatara/20110327_Ami_%20a_Bibliabol_kimaradt.mp3

   Apokrif iratokat olvastál?
   Minimum érdekes, hogy a Wikipédiában minden evangélium szócikke ki van töltve, ám a többség ki van cenzurázva. (!!!!!)
   Többségében csak angolul lehet olvasni apokrifeket.
   Jézus 12-30 éves kora közötti életét, vándorlásait feltáró kutatásról meg német és orosz könyv van.

   Tavaly jelent meg magyarul egy igen vaskos, összefogó könyv róla, de sajnos rettenetesen drága. Másokkal közösen azonban szivesen megvenném, könyvtárban még nem néztem.
   Most a címe sem ugrik be, a Soter ezoterikus klubban szem előtt van...

   Törlés
 24. Nemis tudom ide vagy a vallás mint olyan topicba való lenne.
  DE!

  Luciferről irt értekezés helyett 310 oldalon(50 értelmezés belőle az iró szerinti gondolataival) jobbára Jézus mocskolásával foglalkozik.

  És mint ilyen dologgal bizony amerikai iróktól és alapitványoki megrendelésektől mostanság sürün találkozom.

  Miért? merül fel bennem a kérdés...hiszen már ugy kizsigerelték átforgatták kiforgatták tán a szavait is....

  Hatalom! Hatalom a lelkek felett..és miért? a templomokban jobbára a ószöviből nyomják a sódert - na ezért.

  És itt még mindig érthetetlennek tünik a dolog.

  A tele templom emberanyagának lelki ereje az ami valamiféle szellemi szinten létrehozott homunkuluszt amely a papi hatalom érdekében dolgozik éltetnek az emberi lelki szellemi erővel. Ez a tápja mint Hegi mucnak a kutyakolbász.

  Ehhez pedig Jézus a csali.

  Holott ha azt a elhallgatott és hazudozáshalmazt megkotorja az ember ami az időszámitás előtti európa-ázsiai térfélen főleg majd Egyiptomban babilonban is egy darabig létezett Naplogosz kultusz - fény -tüz szimbólumával egyértelmüvé tesz valamit.

  Mégpedig azt hogy a nukik nem az egész emberiséget adták - voltak idejövetelük előtt más FK-k akik pedig eme térség emberanyagának genetikai anyagát adták, és a Skyta hun partus vonal innen való.

  Jézust azidei tórában Nimród fiának aposztrofálják aki nagy vala az úr előtt...vajjon mit nevez ekkor úrnak? Magát az elsődleges teremtőt vagy a törzsit? Megmég vannak mondatok ue irományban hogy Mária fejedelmek hercegek ivadéka...hmmm még a szőke banyába is feltünik ez és a mai hazugsághalmaz közötti külömbség ha nincs agymosva!

  Aztán ahogy kutakodom valami gyanus: Heródes Jézus születése előtti évbn ie 7 táján megöli mindkét fiát akik feleségétől Marianmétól vannak majd feleségét is merthogy a bátyja özvegyen maradt felesége a szeretője.

  Van Mária és Mariamne közötti beszélgetés is eme irományban ahol Marian figyelmezteti Máriát egy zs fiának csalárd tettéről...tehát a 15 éves Mária életében még él Marian, 16 körül van mikor szüli Jézust és József pedig áldott állapotban találja anélkül hogy már elvette volna.

  Én ugy érzem Heródes nemcsak a saját fiait feleségét hanem Mária szüleit valamint Jézust és keresztelőt is azért teszi el láb alól vagy teteti el mert a pártus család ilyen olyan születési vérségi vonalon, akár a saját fia és Mária közötti titokban lévő dolgok miatt a trón=hatalom veszélyben van.
  Mindez vallási köntösbe csomagolva.

  Honnan veszem?

  Nos a évezredeken át a 6 ezer évvel előbb élő emberiségnek NEM volt szüksége olyan törvényekre mint ami a mózi 3-4-5 könyvében felsorolva..ergo teljesen más szellemi szinvonalon élő kulturák voltak(Úrnépek)

  Onnantól kezdve pedig homályositás ferdités stb.Mára mocskolás azokkal a tevékenységekkel amit eme 3-4-5 könyv tilt!

  Az a módszer ami ma található a politikában kb 6000 éve pusztitja ezeket az előzőekben élt népeket és főleg vezetőit.

  Jézus valamint a mi népünk volt királyai fejedelmei is ennek a tenyészetnek a mártirjai.

  Nem én mondom hanem az elhazudott mocskolódó irományokból ez a tényállás szürödik ki mégha nem is akarják.

  VálaszTörlés
 25. Elfelejtettem közben: minden ilyen szorosabbá teszi Jézus igazságát az emberekkel!

  Nem elválaszt hanem összeköt.

  VálaszTörlés
 26. Nézem az ujvilágtudat blogspot cikkét - vele ellentétben pedig ugy érzem - nemtom miért...hogy az a 22 különböző fajból való genetikai állományunk NEM a nukiktól van.
  Lehet hogy a földi aranybányászatért fontos nekik a nagyjából rendezettség de ha megnézzük ma hova került a nemzetek valutaniztositására való aranykészlete és kik szolgálják Roszcsild Tokefeller Gold izék a hatalmukat a begyüjtésel akkor nyilvánvaló a 6000 évvel ezelőtti teremtésük és használatuk a már előtte is meglévő emberiség feletti hatalommal.

  Az hogy az egész civilizációt ők teremtették volna szintén olyan hazugság mint a vallási majd poliikai köntösökbe csavart történetek amikre azért van szűkség hogy ilyen gondolatok a többségben fel se merülhessenek.

  VálaszTörlés
 27. Mucika mi a fenének fárasztod magad ilyen gagyi cikkekkel?
  Már az első sorok, jól kezdődnek, eddig bírtam olvasni....
  "társadalom-építő képességét is egy intergalaktikus telepítő fajnak - az Annunakinak köszönhette. Nem állítjuk, hogy a földönkívüliek ezt eredetileg is így tervezték el. Sokkal valószínűbb, hogy az első génmanipulációs kísérleti cél egy rabszolga-faj létrehozása volt...."
  Komolyan, az eszem megáll attól, amit összehordanak és tényként akarnak benyomni az erre fogékonyak agyába.
  Olyan kevesen fogják fel, hogy nem kell elbóklászni a múltban az intergalaktikus fajlétrehzási időkig ahhoz, hogy meséket hallgassunk, és puzzle kirakóst játszunk.
  Elég csak akkor a cikk kapcsán mondjuk a Krisztusi időkig visszaevickélni, itt is már kitűnő puzzle játékot játszhatunk, csak az nagy baj, hogy az 1000 darabos kirakóból, csak 34 van meg, komolyan hogyan lehet ebből egy komplett képet kirakni, csak egy dolog segítségével: annak neve: találgatás.

  VálaszTörlés
 28. "Krisztusi idők"-kel kapcsolatban, csak a tényként feltárt történelmi puzzle találgatásokra gondolok, semmi célozgatás, kritika Mazsola fenti remek cikkére, csak má azé, nehogy valaki félreértse :)))

  VálaszTörlés
 29. Földi emberek Űrutazása öt évvel ezelőtt .
  Lehet , hogy ők vitték el innen az aranyat . Ti mit gondoltok róla lehetséges ?

  http://www.youtube.com/watch?v=su-ChKwI16M

  VálaszTörlés
 30. Megrokkant a kódiró az oldalon ?
  Vagy negyedikre sikerült kitalálnom , hogy mit akart írni , Ti , hogy tujátok kitalálni .?

  VálaszTörlés
 31. "Mucika mi a fenének fárasztod magad ilyen gagyi cikkekkel?"

  Ne bántsd a Mucikát Ildi .... mert engem például egyáltalán nem fáraszt. ...:)))
  Inkább próbáld meg megérteni, hogy az ÉLET nem más, mint variációk sokasága
  EGY TÉMÁRA.

  Így aztán az általa leírtakban is jelen van valami .... ami érdekes lehet. ...:)))

  Ö.T.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Ö.T.:))) ajaj, jöhet a szappanopera :))), ami azt jelenti már megint „mellémondtam valami”:))
   Első mentségemre szolgálhat, hogy a múltkor én védtem meg Mucikát veled szemben? :))))
   Semmiképpen nem akarom Mucikát bántani nem vagyok olyan típus :))) én szeretem Mucikát. Inkább az a baj hogy hirtelenséggel megfogalmazok valamit, az olybá tűnik elsőre, hogy mások meggyőződésit felül akarom bírálni, remélem nem teljesen vagyok ilyen, próbálom majd visszafogni magam :)))
   Igazad van: " Inkább próbáld meg megérteni, hogy az ÉLET nem más, mint variációk sokasága
   EGY TÉMÁRA."
   Második mentségként leírnám, hogy az én TÉMÁM, az én variációm mi az ÉLETRE:
   Ha magunkra tekintünk, ahogy itt álldogálunk ezen a sárgolyón, kezdeti önfeledt, mámoros létezgetési időszakok után, egyre inkább létünk alapjait akarjuk kutatni.
   2 irányba indulhatunk el és 2 minőségben
   Irányok: kifelé és befelé
   Minőségek: fizikai és lelki
   Ha az irány kifelé, az mindenképpen fizikai minőség is lesz, magába foglal sok sok mindent (fizikai test, Föld, bolygórendszerek, történelem, tudományok, UFOK , Kurucz infó……stb)
   Ha az irány befelé, az mindenképpen a lelki minőség lesz, ott lakozik az ÉN ( igaz olyan árván csücsül ott és ennek okán, ez az irány, nem tűnik olyan és érdekesnek, mint a kifele irány.
   Ha elkezdjük, a kutatást először mindenképpen kifele indulunk, már csak a változatosság végett, mert nagyon vonzó, érdekes, szép, izgalmas.
   Ahogy szépen gyalogolunk kifelé, a létünk okait kutatva azt tapasztaljuk a külső világ valahogy flexibilis, ez azt is jelenti a választott kutatási irányunknak (történelem, tudomány, Anukik, )valahogy soha nem jutunk el a végpontjáig, márpedig mi azt akarjuk, a végpontot a léetetésünk okát megtalálni.
   Ekkor meg lehet próbálkozni a másik lehetőséggel :aminek iránya a befelé és lelki minőség és akkor megtörténhet egy csoda mert azt tapasztaljuk ez az irány is nagyon változatos, érdekes, izgalmas, mint a külső irány.
   Először azt látjuk, egyedül vagyunk ott benn, aztán azt tapasztaljuk ez tágul befelé is, ugyanúgy mint a kinti irány és bizony benne vagyok nemcsak én, hanem Ö.T. Mucika és mindenki maga az egész fizikai valóság is.
   Én csak azt akarom ezzel mondani, hogy nagyon izgalmas a külső világ és fel kell fedezni megérteni és ebbe minden belefér az általam legagyizott cikk is (bocsánat ha Mucikán kívül mások meggyőződésebe is belegázoltam)

   Arról soha nem feledkezzünk, meg hogy a kinti kalandozások mellett, a belső út megtétele is vár ránk és ez komoly és nehéz munka, ami nemcsak abból áll hogy elméletileg kimondom én, te egyek vagyunk.

   Törlés
  2. Ildi, ez annyira kerek, hogy nincs mit hozzáfűzni, így nem is teszem. :)

   Törlés
  3. " ... már megint „mellémondtam valamit" ..."

   Fejezd be ezt az önmarcangolást Ildi ... mert teljesen fölösleges.
   Csak arra akartalak figyelmeztetni, hogy Mucika írt egy hozzávetőleges
   összefoglalót a saját szemszögéből ... és nem kell lecikizni ... mivel még egyetlen egy embernek sem sikerült megfogalmazni az abszolút igazságot .... ennek pedig az az oka, hogy abszolút igazság NINCS. ...:)))

   " ... 2 irányba indulhatunk el és 2 minőségben ..."

   Ez összesen NÉGY. ...:))) .... ami eléggé figyelemre méltó szám.

   "... először mindenképpen kifele indulunk ..."

   Mindegyikünk így kezdi.

   " ... szépen gyalogolunk kifelé, a létünk okait kutatva ..."

   Aki kifelé gyalogol, az nem az okokat keresi. ...:)))

   Más.

   Ildi --->>> Tud - i --->>> 2D-i

   Az ember a fizikai síkban nem más, mint a magasabb dimenziók
   lenyomata .... párhuzamként.
   Te, Lujza és Mucika végighancúrozzátok az egész blogot ... ami nekem kb. annyit mond, hogy magasabb szintről szkenelik az egész rendszert.

   Föl a fejjel !!! ...:)))

   Ö.T.

   Törlés
  4. Úgy van, lenyomat.
   Más szóval vetület.
   Azaz:

   VET - ÜLET

   S ki mint vet... :)

   Törlés
  5. VET - VETEM - VETEMEDIK

   FUT - FUTAM - FUTAMODIK

   FÉL - FELEM - FELEMELEM ....:)))

   Ö.T.

   Törlés
  6. ÜL - ÜLÉS - ÜLEP - (vet)ÜLET - ÜLTET - ÜLNÖK :)

   BEL - ÜL


   ÁR
   ÁRÚ
   ÁRUL
   ÁRULÓ (piacon)
   ÁRULÓ (hazát)

   :)

   Törlés
  7. ÁR
   ÁRAD
   ÁRADÁS
   ÁRAZÁS

   AD
   ADÁS
   RÁADÁS
   FÁRADÁS

   Törlés
  8. Hali Ö.T.!
   Neked nem kell látnom engem, mert a szavak, mondatok, kódjai alapján is tudsz össze tudsz rakni egy képet. :)))))
   Nekem, ha látnálak, nem kéne beszélned, hogy az arc, tekintet alapján is tudjak össze rakni egy képet :))))
   Te a szövegi kódokban vagy nagyon jó, én meg a vizuális kódokban.
   Mivel ez a felület a virtuális találkozások helye, kódokkal, szövegképekkel, arc nélkül, ilyen értelemben a Te tereped. :))))))
   "
   Az ember a fizikai síkban nem más, mint a magasabb dimenziók
   lenyomata .... párhuzamként." ez teljesen igaz, már csak az a kérdés, hol vannak ezek a magasabb dimenziók?
   Minden szépeket!
   2D :)

   Törlés
  9. " ... már csak az a kérdés, hol vannak ezek a magasabb dimenziók? ... "

   Benned .... bennünk .... csak amíg kifelé figyelsz, addig nem találod meg.
   ...:)))

   Ö.T.

   Törlés
  10. @ Ildi

   Ennek a témának az a címe: Én vagyok az út.

   1. ÉN
   2. VAN
   3. ÚT

   Ennek a kijelentésnek lehetséges egy másfajta értelmezése is ....
   miszerint a kapott éned önmagában egy utat jelent, hm ???

   Hát csak agyaljál rajta egy kicsit !!! ...:)))

   Ö.T.

   Törlés
  11. Hali Ö.T. :)))
   Kicsit agyaltam most ( nagyon szeretek agyalni, eddig még káros hatása se jelentkezett )
   "miszerint a kapott éned önmagában egy utat jelent" ez csakis így lehet, hú ez nagyon szép gondolat!
   A beárt utunk nagyon értékes kincs, máséval össze nem hasonlítható, mindegy milyen előjelű, milyen az máséhoz képest, rövid, fájdalmas, hosszú, boldog ... ez nem lényeges...
   A belső énünktől vezérelve tesszünk meg a külső pályaívet.
   Énünk és az utunk biztosan egy lehet.
   Egy csodálatos, hosszú utazás, amit csakis önmagunkért tesszük meg, igazi önmagunk megtalálása végett. Talán nem is haladunk, csak állunk egy helyben és az utunk forog körülöttünk... egészen addig amíg a bejárt út visszatér énünkbe, de már nem egyedül, hanem magával viszi az egész bejárt útját, benne mindent és mindenkit....

   Törlés
 32. Hali Skacok:)

  Még jó hogy csak vet-ület és nem vet- ülep a téma.

  Én napi 1h meditálok reggel mikor még nem egészen vagok éber..ekkor imádkozom mindőnkért má a fenébe tünjenek el a "szunyogok" akik nemcsak a vérünket szíjják hanem a bukszánkat is apasztják.

  Nincs gond Ildikó meglátásával se hiszen a gagyi dolgok mint ugyi volt 2012 12.21 előtti végitélet és világvége oly sokadszor na meg a Seran kap. jön és kiszabadit c. mediális hók pók is mondanak valamit!

  MIT? hogy az emberiség qrrvára unja már a szunyoginváziót, és valami változásra vágyik ami nem chemotox és tsai.
  Jah ha mocsárban élünk még és nem jutottunk a szélére se ez van szunyog szunyog hátán akarom mondani hülyeség még hülyéb vezetéssel egymás hátán.

  Nos az a 34 puzzledarabka ha van az arra azért jó hogy valahova lerakjuk egy nagy papirra és a hiányzó fehérségre rajzoljunk ugy hogy az a puzzledarabka is résztvehessen a képben.
  Hogy ki mit rajzol a hiányzó részre az a saját világából jő elő..múltjából tapasztalásaiból vagy éppen lévén e topic tárgya Jézus mester mondókája hát az "a keressetek é a keresést soha ne hagyjátok abba "

  Én meg időm lévén mint a tenger kotorászok keresek. És mig hülye cikkeket nem olvasok el addig nem tudom, hogy gagyi vagy se.

  Ma például valami hasonló oldalon voltam amire csak Kerion sok hz-ét láttam csak a cikkek nem jötek elő sehogy mihez szólt hozzá, mert mivel xar a gépem mióta a mágus megjavitotta a windows aszogat hogy eredetisége nem hivatalos a progimnak. (várom a munkahelyem adja nekem azaz elhozhassam amin dolgoztam, sajna buta felhasználóként)

  Befele sincs egyedül az ember...nm vagyok orvosilag skizó de ketten egyedül vagyunk ÉN és én Borbolya(hegi) a 3 dik de ő itt most nem számit.

  Szóval ha ketten egyettértünk minden rendben. Ildó volt már hogy Ön Magaddal konfrontációba kerültél?
  Nálam volt főleg benti munkánál, és biza bekellett látnia az én-nek hogy JÉ ÉN nek van igaza de nagy fax voltam...és hogyan hozzam helyre a dolgot.....szóval ha totál öszinte az ember ahhoz akivel eggyüttél állandóan akkor van nyugalom.

  Pl. Napok óta megkellett varnom valamit - már balhé volt köztünk a fenébe lustaság vagy mi...és ma rendeztem. Viszont ilyenkor hangosmódra teszem a neet (tv rádijo nálam nincs azaz visszacsomagolva) és mig hallgatom a dumát addig fözök varrok stb.

  Na Jézussal is sokat foglalkoztam egyidőben a mnondásaival...van ami nem az ővé hiába a logion forrásban van....(én a bibliával nem foglalkozom csak a Aranyi oldalról és máshol letöltött evangéliumok archiv részeivel ) És ha összevetem Toth és Hermész általi maradványokkal akkor nagyon hasonló tanitásokat látunk, de a Védák és a Budhista tanitásokról is ha a port leseperjük.

  Tehát a lényeg 1 volt azokat értelmezte az ember egyénként más és má szemszögből.

  Naja ha nem látok rendesen egy másik lámpát is felkapcsolok ami maasabbról vagy másik oldalról világit rá a látnivalóra.

  Tündérek vagytok:)

  VálaszTörlés